Information till alla lantbruksproducenter

Information till alla lantbruksproducenter

Bästa lantbruksproducent

Vi befinner oss nu i en svår situation till följd av coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits för att bekämpa viruset (Covid-19). En del av åtgärderna hänger samman med de undantagslagar som införts och många av dem har inverkan på jordbruket. Ingen kan förutspå hur situationen utvecklas och hur länge den varar och alla förberedande åtgärder som nu vidtas kommer inte att behöva utnyttjas. Vi agerar nu enligt den gällande lagstiftningen och det rådande läget.

Den inhemska matproduktionens värde har höjts i konsumenternas ögon. Ur beredskaps-försörjningens perspektiv har vi nu alla en synnerligen viktig roll för tryggandet av matproduktionen under den kommande odlingssäsongen. Det är därför viktigt att följa bestämmelser och direktiv som kommer från myndigheterna. Gårdsbruken bör också försäkra sig om att det egna företaget är funktionsdugligt när växtperioden närmar sig så att verksamheten på gårdarna kan fortsätta även under dessa exceptionella förhållanden.

 

Det effektivaste sättet att undvika virussmitta är att minimera kontakterna till andra människor. Att tvätta händerna med tvål och använda handdesinfektionsmedel bidrar till att förhindra smittspridningen. Vid kontakt med andra bör skyddsavståndet på minst två meter beaktas. Rör dig bort från gården bara när det är absolut nödvändigt. Det finns också skäl att begränsa besöken på gården till de absolut nödvändigaste (veterinär, rådgivare, seminör, entreprenörer). Vi rekommenderar att de som arbetar på gården och bor i separata hushåll sköter sina måltider och sin matförsörjning självständigt så länge undantagstillstånd råder.

Du kan själv gå igenom gårdens grundberedskap med hjälp av den bifogade checklistan och det är även möjligt att gå genom listan tillsammans med en rådgivare, till exempel digitalt. Genom att fylla i blanketten får du en överblick över gårdens beredskapssituation för eget bruk. Särskild vikt måste nu fästas vid gårdens arbetskraft och dess reservsystem. Arbetskraftsmyndigheterna (TE-byrån) kan på begäran arrangera arbetskraft till gården. Meddela om ditt arbetskraftsbehov till TE-byrån eller via tjänsten töitäsuomesta.fi (på finska).

 

Vid eventuella sjukdomsfall kan det bli aktuellt att ordna husdjursskötseln via egna reservsystem, ifall avbytarsystemet i den här situationen inte lyckas svara mot behoven. Det kan vara nödvändigt att gå igenom djurens hälsa och hälsovårdsplanerna med veterinären.

 

Produktionsinsatser finns enligt dagens information i tillräcklig mängd i vårt land eller är på kommande från övriga Europa. I leveranserna till gårdarna kan det dock förekomma fördröjningar.  Försäkra dig om att det finns tillräcklig med foder och specialnäringsprodukter för husdjuren och beställ vid behov mera. Det finns också skäl att kontrollera tillgången på förnödenheter för vårsådden och växtskyddsmedel.

På minneslistan:

  • bränslen, räcker det till för den egna sådden och kanske för att hjälpa grannen? Går det att få tag i en flyttbar farmartank som kan fyllas på vid en bensinstation?
  • utsäde och dess grobarhet
  • gödsel
  • växtskyddsmedel
  • kritiska reservdelar, reservmaskiner
  • odlingsplan
  • stödansökan
  • bankärenden och rättigheter

Beträffande vårens stödansökningar rekommenderar vi att stödansökan lämnas in så tidigt som möjligt (enligt uppgifter öppnar Vipu-tjänsten den 27.4.2020). Ansökan kan ändras och korrigeras i ett senare skede. Genom att lämna in ansökan tidigt försäkrar du dig om att den inte äventyras om du eller den som gör upp din ansökan blir sjuk. Vi rekommenderar att varje gård har minst två befullmäktigade användare av Vipu-tjänsterna. Likaså lönar det sig nu att göra upp odlingsplanerna i god tid.  Planen bör vara vara konkret, praktisk och tydlig.

Ingen av oss är ensam i den här krisen!  Det är bra att diskutera via telefon och planera reservsystem tillsammans med granngårdarna. ÖSP:s tjänstemän och förtroendevalda, ÖSP:s lokalavdelningar, lantbrukskanslier och Lantbrukssällskapets rådgivare hjälper vid behov.

 

Myndighetsuppgifter;

www.thl.fi www.ETT.fi
www.slc.fi www.livsmedelsverket.fi
www.lpa.fi www.vora.fi
www.kviisi.fi www.pedersore.fi

 

 

Vårbrukets checklista (klicka på läken här nere)

Gårdens checklista inför vårbruket (002)

 

Vasa den 3.4.2020

 

Susanne West                                                                                      Meira-Pia Lohiluoma

verksamhetsledare                                                                             direktör

Österbottens svenska producentförbund                                      ProAgria Lantbrukssällskapet Continue reading →

Behov av säsongsarbetskraft

Behov av säsongsarbetskraft

Under den senaste veckan har ett flertal medlemmar tagit kontakt och varit oroliga över hur deras säsongsarbetare ska kunna komma till Finland med tanke på undantagstillståndet. Vi har från SLC:s sida varit i kontakt med olika berörda beslutsfattare och poängterat vikten av tillgången av arbetskraft. MTK har också gjort ett digert arbete i denna fråga och nu sammanställt en enkät för att kartlägga behovet av säsongsarbetskraft och för att ge stöd åt beslutsfattarna i frågan.

Enkät om behovet av säsongsarbetskraft

Hittas under denna länk https://link.webropolsurveys.com/S/5A7ED8FC6F068CB8

 

Eftersom läget är akut önskas svar på enkäten senast 25.3 kl. 16.00

Tilläggsuppgifter ges av:

 

  • Försörjningssäkerheten: Försörjningssäkerhetsorganisationens primärproduktionspool MTK utvecklingschef Markus Lassheikki 040 779 9680 och
  • Säsongsarbetskraft i allmänhet: MTK chefen för ekonomisk utveckling Marko Mäki-Hakola 040 502 6810.

 

Ni kan också ta kontakt med mig om ni har frågor antingen per e-post johanna.smith@slc.fi eller per tfn 041 465 1094.

Mvh. Johanna

Trygg tillgång på mat

Trygg tillgång på mat

 

VÅR HÖGA SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD TRYGGAR TILLGÅNGEN PÅ MAT

Det råder undantagstillstånd i Finland. Det nya coronaviruset har gett upphov till en situation som ingen kunde föreställa sig ännu för några veckor sedan då de första rapporterna om spridning av viruset utanför Kina började komma. Livsmedel och andra förnödenheter har köpts i stora mängder av oroliga finländare och det står klart att epidemin kommer att ha stor inverkan på den finländska ekonomin och många företags och enskildas ekonomiska situation.

Från Österbottens svenska producentförbunds sida vill vi ge ett lugnande besked om matproduktionen i Österbotten. Arbetet på de österbottniska gårdarna, liksom på gårdar i övriga Finland, fortsätter i det här skedet som tidigare. Maten räcker åt alla. De österbottniska växthusen är i full produktion och mängden grönsaker som produceras ökar varje dag nu. På husdjursgårdarna produceras kött, mjölk och ägg i samma utsträckning som före coronaepidemin.

-Vår höga självförsörjningsgrad av livsmedel är en trumf i den nu rådande situationen, konstaterar ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.  Vi har därför en god beredskap att kunna fortsätta att leverera ren och inhemsk mat till de finländska konsumenterna.

Situationen kan ännu bli utmanande på de enskilda gårdarna om många producenter insjuknar samtidigt eller om det uppstår personalbrist i andra delar av livsmedelskedjan men det är nu många aktörer som gör sitt yttersta för att trygga livsmedelsproduktionen.

-Vi har en tät kontakt inom producentrörelsen med myndigheter, rådgivningen och våra medlemmar för att hantera den rådande situationen och för att förbereda oss på en situation då allt fler insjuknar i corona säger verksamhetsledare Susanne West. Vårbruket närmar sig och det blir säkert en annorlunda vår präglad av både coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av viruset men jag är övertygad om att de österbottniska producenterna kommer att klara också den här situationen.

 

Vårens verksamhet på ÖSP

Vårens verksamhet på ÖSP

VÅRENS VERKSAMHET PÅ ÖSP

 

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och läget med undantagstillstånd i landet kommer ÖSP:s verksamhet under de kommande veckorna att tillfälligt förändras. ÖSP följer myndigheternas riktlinjer och situationen förändras hela tiden, men följande beslut har fattats om verksamheten:

 

Alla kvarvarande lokalavdelningsårsmöten skjuts upp till en senare tidpunkt.

 

Förbundets fullmäktigemöte som det gått ut kallelse till och som var tänkt att hållas måndag 30 mars är tillsvidare uppskjutet. Inget möte hålls alltså i mars utan det kommer en ny kallelse då situationen tillåter att mötet hålls.

 

Förbundets vårmöte som var inplanerat att hållas 14 april är också tillsvidare uppskjutet till en senare tidpunkt.

 

Styrelsen har beredskap att behandla brådskande frågor. Icke brådskande möten skjuts upp. Möjligheten att ha möten på distans kommer också att användas i förbundets verksamhet under våren.

 

ÖSP:s kansli är öppet som vanligt och skattetjänst fungerar också normalt. Vi ber dock kunder och medlemmar att i första hand ta kontakt med förbundet per telefon eller e-post. Om ärendet är sådant att ett besök på kansliet behövs så ber vi att man först tar kontakt med kansliet och kommer överens om en tidpunkt för besöket.

 

ÖSP:s personal jobbar i mån av möjlighet på distans men alla är nåbara per telefon och e-post i normal ordning även de kommande veckorna. Tveka inte att kontakta oss om ni vill diskutera er egen situation eller har frågor kring myndigheternas anvisningar.

 

Susanne West

verksamhetsledare

Inhibering av årsmöten

Inhibering av årsmöten

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och de nya direktiven från landets regering så inhiberas alla kvarvarande lokalavdelningsmöten. Vi återkommer med information om hur lokalavdelningarna skall hantera frågor kring val, ansvarsfrihet och övrigt som berör stadgeenligheten. Sådana frågor är nu sekundära och det viktiga är att vi tillsammans bromsar takten på smittspridning så att sjukvården inte blir överbelastad. För vår sektor är det också viktigt att hindra smittspridningen så att inte matproduktionen riskeras.

 

Sundman-Melin leder ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

Sundman-Melin leder ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

Bondebåten inhiberas!

Bondebåten inhiberas!

Bondebåten!

 

Läget gällande Coronaviruset i Finland har förändrats. Vi har gått in i en fas av aktivt bromsande av smittspridningen. Som en följd av det har YA, Lantbrukssällskapet samt många andra företag och institutioner infört begränsningar gällande resande, speciellt resande till annat land. Det som är en av Bondebåtens styrkor, den intima och gemytliga samvaron med många kollegor, har blivit en svaghet i detta läge!
Nu ser vi inget annat alternativ än att inhibera Bondebåten, för allas hälsa och som en del av ett kollektivt bromsande av smittospridningen. Jag beklagar, men hoppas att ni har förståelse för denna försiktighetsåtgärd. Vi kommer nog igen med en ny Bondebåt! Följ med info t.ex. på Facebook YA! Naturbruksbrickan.

Mvh Henrik Ingo, projektplanerare YA

Utbildningsanordnare: Yrkesakademin i Österbotten
Plats: Wasaline, Umeå
Startdatum: 27.03.2020
Slutdatum: 28.03.2020
Sista anmälningsdag: 12.03.2020

Anmälning via denna länk:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NijI_QlvO0Sb5ZA0BvkvsOi-J90VbjdNrWjwgcjQEv5UNDc5TTdHU0w3SkZIUzdMV0FEV1NVS0hNRS4u

 

Målgrupp:

Lantbrukare, växthusproducenter och personer som arbetar inom näringarnas företag och organisationer.

Innehåll:
På vägen till Umeå fritt valbara föreläsningar kring företagsledning, regenerativt lantbruk, satellitstödd gödsling, GreenCare, energi, markstruktur, vallproduktion etc. På ditvägen hela tiden pågående minimässa med 10- 16 utställare.

I Umeå valbara studiebesök;
1. Stor mjölkgård, ”KoOlle”
2. Glassbonden, gård med glassproduktion och besöksnäring
3. SLU Röbäcksdalen Biomassacentret
4. Egen tid i Umeå

På hemvägen gemensam festmiddag samt dans. Bondebåten arrangeras i samarbete mellan YA, ÖSP och Lantbrukssällskapet.
Bussar till och från Vasklot ingår.

Utbildare:
Föreläsare från Yara, ProAgria, BCA, Helsingfors universitet etc. Följ detaljprogrammet på Fb; YA! Naturbruksbrickan

Övrig Info:
– kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort – om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta – Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@eduya.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25 €.

Förfrågningar:
Henrik Ingo, tfn 044-7503229
50 euro + middag (middagen sponsoreras av utställare).

 

Trädgårdsavdelningarnas årsmöten 2020 inhiberade

Trädgårdsavdelningarnas årsmöten 2020 inhiberade

Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

_____________________________________________________________

Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Onsdag 18 mars 2020 kl. 19.00 i Jossinas stugon i Petalax.

Johanna Smith medverkar.

 

Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Tisdag 24 mars 2020 kl. 19.00 på restaurang Bistro.

Vi bjuder på pizza buffé.

Johanna Smith och Anna-Maria Mattfolk medverkar

 

Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 26 mars 2020 kl.19.00 på Stenbrytaren.

Johanna Smith och Susanne West medverkar.

 

.———————————————————————————————–

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2020.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelserna

 

Lokalavdelningarnas årsmöten inhiberade

Lokalavdelningarnas årsmöten inhiberade

KORSNÄS  LOKALAVDELNING

Måndag 16 mars 2020 kl. 18.00 på Strandmölle.

Föreläsare: Anders Lillandt, ÖSP.

Vi börjar med en bit mat.

 

NEDERVETIL LOKALAVDELNING

Måndag 16 mars 2020 kl. 19.00 på Café 13.

Föreläsare: Pauliina Holmqvist från ÖSP och

Niklas Lindqvist från NHK-Keskus medverkar.

Vi bjuder på pizzabuffé efteråt.

 

PEDERSÖRE LOKALAVDELNING

Måndag 16 mars 2020 kl. 19.30 på Lannäslund.

Föreläsare: Niclas Sjöskog, ÖSP.

 

ORAVAIS  LOKALAVDELNING

Tisdag 17 mars 2020 kl. 19.00 På Österby servicehus.

Föreläsare: Tommy Ehrs, ÖSP.

 

NYKARLBY LOKALAVDELNINGAR

Onsdag 18 mars 2020 kl. 19.00 på Juthbacka.

Föreläsare: Tomas Långgård, ÖSP och A-foder.

A-foder bjuder på kaffe och en salt bit.

 

VÖRÅ LOKALAVDELNING

Onsdag 18 mars 2020 kl. 19.00 på Norrvalla.

Föreläsare: Rikard Korkman från SLC.

Vi bjuder på en salt bit.

 

PÖRTOM LOKALAVDELNING

Torsdag 19 mars 2020 kl. 19.00 i Servicehuset, Velkmossvägen.

Föreläsare: Fredrik Grannas, ÖSP.

 

MUNSALA LOKALAVDELNINGAR

Torsdag 19 mars 2020 kl. 19.00 i Munsala Skidstuga.

Föreläsare: Bjarne Mara, ÖSP.

 

Kaffeservering

Alla hjärtligt välkomna!

Styrelserna