Brådskande webbenkät till primärproduktionsföretag om det omedelbara behovet av säsongsarbetskraft

Regeringen drog den 6 april upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Villkoren gäller de första åtgärderna för allokering, transport och isolering av 1 500 arbetstagare.

Jord- och skogsbruksministeriets genomför nu i brådskande ordning en webbenkät till företag inom jord- och skogsbrukssektorn avsedd för arbetsgivare som vill anställa utländsk säsongsarbetskraft. Genom enkäten kartlägger ministeriet företagens nödvändiga behov av utländsk säsongsarbetskraft under de kommande två månaderna. I och med de rådande undantagsförhållandena på grund av coronasituationen är svarstiden mycket kort och enkäten bör besvaras senast torsdagen den 9 april kl. 06.00.

Efter att enkätsvaren inlämnats går jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med försörjningsberedskapscentralen igenom svaren och gör en kartläggning av gårdarnas arbetskraftsbehov. Utifrån detta bildas en lista över de företag som hör till kvoten för 1 500 utländska säsongsarbetare. Uppgifterna skickas vidare till gränsbevakningsväsendet.

Arbetsgivare som vill delta måste förbinda sig till THL:s stränga karantäninstruktioner.

 

Besvara enkäten för jordbrukssektorn

 

Åtgärder för inhemsk säsongsarbetskraft

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar även att eftersom lösningen med 1 500 arbetstagare i form av utländsk arbetskraft tillgodoser bara en del av behovet av arbetskraft inom primärproduktionen, ska regeringen bereda separata åtgärder som ger möjlighet att anställa personer som redan finns i landet som säsongsarbetare.

Mera information