Projektledare inom vattenrening sökes

Projektledare inom vattenrening sökes

Österbottens svenska producentförbund r.f. söker en projektledare till VattRe-projektet. Din arbetsuppgift blir att hjälpa växthusodlarna att hitta realistiska lösningar på hur de i sina egna växthusodlingar kan minska miljöbelastningen från vattenhanteringen. VattRe-projektets mål är att ytterligare minska den österbottniska växthusproduktionens miljöbelastning genom förbättrad vattenhantering vilket inkluderar vattenrecirkulering eller vattenrening samt precisionsbevattning. Projektets genomförande inkluderar åtgärder som inbegriper praktiska försök och utvärdering av olika system och metoder för vattenrecirkulering och vattenrening i samarbete med kommersiella odlare. Arbetet inleds senast 1.12.2021 och pågår i två år.

Vi söker en självgående, drivande person med kunskaper inom energi-, vatten- eller miljö-teknik. Du bör ha god samarbetsförmåga och vara en god kommunikatör. Du kan även växelverka tillfredsställande på svenska, finska och engelska, både muntligt och skriftligt. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete där du själv har möjlighet att utforma din arbetsdag. Arbetet förutsätter god självdisciplin och ett resultatinriktat arbetssätt. Placeringsort är Närpes, möjlighet till distansarbete finns i någon mån.

Vänligen skicka ditt CV och dina löneanspråk till trädgårdsutskottets ordförande Johanna Smith, ÖSP,  Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa eller via epost: johanna.smith@slc.fi senast 7.10.2021.

Mer uppgifter om arbetet får du av t.f. trädgårdsombudsman David Pettersson 050 563 2719 eller per epost: david.pettersson@slc.fi

 

För tillfället är många odlare dåligt förberedda på ett eventuellt kommande krav på vattenrecirkulering. Projektet fokuserar därför på försök och utvärdering av olika alternativ i samarbete med kommersiella odlare genom praktiska försök.

 

Rening av överskottsvattnet fokuserar på att avlägsna främst kväve och fosfor men också övriga näringsämnen beroende på system eller metod. En märkbar minskning av kväve- och fosfor-innehållet skulle minska näringsutsläppen avsevärt. Vattenrening är ett alternativ till förbättrad vattenhantering om en odling av en eller annan orsak inte kan installera ett recirkuleringssystem utan även i fortsättningen måste släppa ut vattnet. Om växthusbotten är dränerad på normalt sätt kan man t.ex. bygga en ”blindbrunn” för uppsamling av överskottsvatten och här kan vattnet behandlas eller filtreras före det släpps ut. Detta alternativ ska utredas framför allt för mindre växthusföretag som inte har ekonomiska möjligheter att installera recirkulering.

Resultaten uppföljs genom att försöken utvärderas av både odlarna själva och projektledaren genom veckovisa uppdateringsinlägg om projektet på webbplatsen Växtkraft (vakra.fi). En mer omfattande utvärderingsrapport skrivs i slutet av försöken och även en broschyr som sammanfattar de centrala resultaten tillsammans med under försöken tagna foton. Broschyren görs med tanke på att informationen ska nå så många som möjligt i målgruppen på ett lätt sätt.

 

VattRe-projektets mål nås genom konkreta åtgärder som inbegriper praktiska försök och utvärdering av olika system och metoder för vattenrecirkulering och vattenrening i samarbete med kommersiella odlare. Projektet strävar efter att hitta realistiska alternativ för hantering av överskottsvattnet genom antingen rening eller recirkulering. Med realistiska alternativ menas metoder och system som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbara där de specifika utmaningar som finns i Österbotten har tagits i beaktande. Detta innebär att bl.a. råvattenkvaliteten, olika växthustyper och kostnader bör beaktas.

För att VattRe-projektet ska framskrida enligt planen kan följande lista över åtgärder användas i planering och utvärdering av projektets förverkligande. VattRe-projektet ska:

1) Kartlägga vattenhanteringens nuläge i klustret. Vilka odlare har redan recirkulering eller rening och vill de dela med sig av sin kunskap och erfarenhet? Projektledaren kontaktar alla ÖSPs odlarmedlemmar först genom mejl och därefter via telefon och skriver ner en lista över svaren. Informerar samtidigt om att projektet söker försöksodlingar. Listar de odlare som redan har recirkulering eller rening och intervjuar dem samt gör även besök i mån av möjlighet; hur fungerar deras system, för- och nackdelar och för hurudan typ av växthus lämpar de sig. Detta är viktig dokumentation som kommer att fungera som grund för följande åtgärder.

2) Utreda (i teorin) olika alternativ för vattenrening och -recirkulering. Kontakta de företag som redan tidigare meddelat intresse för VattRe-projektet men sök även fram nya samarbetspartners. I detta skede vet projektledaren också vilka växthusföretag som är intresserade av att delta som försöksodlingar vilket underlättar valet av vilka företag och system/metoder som ska användas i den praktiska delen.

3) Gör steg-för-steg-plan för de praktiska försöken inkluderat tidtabell och kostnadskalkyl. Ingå avtal med växthusföretagen och företagen som erbjuder valda produkter (tjänster) för vattenrening och -recirkulering. Tillsammans med rådgivare i klustret planeras även precisionsbevattning för försöksodlingarna. Starta upp försöken enligt planen.

4) Följ upp försökens resultat genom att jämföra situationen före och situationen efter försöken. Detta görs i form av beräkningar av råvattenanvändning (volym och euro), gödningsmängder (volym och euro), överskottsvatten (volym och näringsinnehåll) samt övriga parametrar. Dessa resultat måste förstås tillämpas enligt ifall det handlar om ett recirkulerings- eller ett reningsförsök. Till detta ”före och efter-scenario” ska även kostnadskalkyler bifogas.

5) Informera om resultaten genom att skriva och publicera a) en officiell slutrapport, b) en eller flera artiklar till olika branschtidningar och c) flera stycken infobroschyrer som sammanfattar de olika försöken i punktform tillsammans med illustrativt material.

 

 

 

 

 

 

Jordbruksentreprenörer

Jordbruksentreprenörer

ÖSP har med anledning av Covid-19 pandemin sammanställt en lista över gårdar och företag som erbjuder jordbruksentreprenader i Österbotten. Tanken är att det skall vara enklare att snabbt få tag på en entreprenör om någon på gården insjuknar eller om det uppstår andra problem så att man behöver hjälp med maskinarbetet. Alla listade entreprenörer har blivit kontaktade och gett sitt godkännande till att vara med på listan och bekräftat sina kontaktuppgifter. Ifall du själv vill vara med får du gärna ta kontakt med förbundet så uppdaterar vi entreprenörslistan med dina uppgifter. Jordbrukare bör vara ÖSP medlem för att vara med på listan.

Listan över entreprenörer finns här: Entreprenörslista 2021

 

Vill du vara med på entreprenörslistan eller göra ändringar, kontakta Gun Boström, tfn 06 318 9200 eller osp@slc.fi

 

 

 

ÖSP:s ungdomsklubbar ordnar sommarträff och årsmöte

ÖSP:s ungdomsklubbar ordnar sommarträff och årsmöte

Du som är ung bonde eller blivande bonde, välkommen med när ÖSP:s ungdomsklubbar ställer till med sommarträff och bjuder på mat.

Anmäl dig på länken här: Anmälan till ungdomsträff

 

Norran (Norra sv. Österbottens ungdomsklubb)

Tisdag 27.7 kl. 19:30 på Uffes Mat & Café

Mer info ger: Anders Enlund, tfn 050 468 4393.

 

Sydösterbottens ungdomsklubb

Onsdag 28.7 kl. 19:00 på sommar restaurangen Pavis i Kristinestad.

Mer info ger: Mari Lönnqvist, tfn. 050 342 5982.

 

Mellis ungdomsklubb

Fredag 30.7 kl. 19:00 på Åminne Restaurang.

Mer info ger: Filip Norrgård, tfn. 050 359 8780.

 

Fältvandring 1.7 kl. 13:00 på Solfvägen 122, Korsholm

Fältvandring 1.7 kl. 13:00 på Solfvägen 122, Korsholm

ÖSP arrangerar fältvandring i ärt- och höstoljeväxt försök

Tid: torsdag 1.7 kl. 13:00

Plat: Solfvägen 122 i Solf, Korsholm.

 

Som våra guider fungerar Mathias Rönnqvist (Avena Berner) och Hannes Höykälä (BASF).

I ärtodlingen bekantar vi oss med olika växtskyddsstrategier.

Ärter insådd i skyddsgröda, även ympade bestånd.

oljeväxtodlingen får vi ta del av Projekt RybsRaps 2025

försöksrutor med sort och gödslingsförsök.

Vi träffas på Solfvägen 122 i Solf.

             logo           

 

                         

 

Bondesnack ”ut i fält” Greppa växtskyddet och säkra skörden

Bondesnack ”ut i fält” Greppa växtskyddet och säkra skörden

 

Välkommen med ut i fält, där vi tillsammans med experter diskuterar aktuellt växtskydd och vad som är årets växtodlingsutmaningar.

Kom med och träffa andra bönder. Vi är utomhus.

 

Träff kl. 18:30 på följande dag och adress:

Må 7.6              Närpes, Kristinestadsvägen 578 (Böle UF)

Ti    8.6             Malax, Övermalax,  Långtået 71 (Gamla handlin)

Må 14.6           Vörå, Riksåttan 380 (Parkeringsplats)

Ons 16.6          Nykarleby, Bonäsvägen 106 (Bostrands)

Anmäl dig här:  https://forms.gle/nmn6mKUDMDfJdPur7

 

Medverkar gör

–  ProAgria ÖSL

–  Avena Berner

–  Vörå Maskin o. Traktor (endast tillfället i Vörå)

 

ÖSP-medlemmar ingen deltagarkostnad, övriga 25 €

 

MTK-hankinnat – konkurrenskraftiga medlemsrabatter

MTK-hankinnat – konkurrenskraftiga medlemsrabatter

Tillsammans skapar vi bättre affärer

MTK Hankinnat har samlat köpkraften från MTK:s och SLC:s producent- och skogsägarmedlemmar och förhandlat fram förmånliga inköpsavtal som ger konkurrenskraftiga medlemsrabatter på bland annat person- och transportbilar, industrivaror, verktyg, byggnadsmaterial, maskiner, reservdelar, däck och möbler. Nu finns även MTK Hankinnats medlemsförmåner tillgängliga för SLC:s producentförbundsmedlemmar. Inom kort kommer MTK Hankinnats förmåner även i bruk för de svenskspråkiga skogsvårdsföreningarnas medlemmar.

Som medlem i SLC, MTK eller MHY kan du enkelt och kostnadsfritt få rabatter på person- och transportbilar, industrivaror, verktyg, byggnadsmaterial, maskiner, reservdelar, däck och möbler. Helt finansierat av leverantörerna, inte från din medlemsavgift. Genom konkurrenskraftiga medlemsförmåner kan MTK Hankinnat stärka medlemmarnas företagsamhet och företagens lönsamhet.

Förmånliga rabatter för dig som är medlem

Rabatterna varierar för de olika avtalen och på olika produkter och kan nyttjas när medlemsavgiften är betald. För att använda de flesta förmånerna behöver man öppna ett eget konto på mtkhankinnat.fi för att få sitt medlemskap kopplat till de olika rabattavtalen. Verifiera ditt medlemskap på mtkhankinnat.fi genom att fylla ditt medlemsnummer och postnummer.

En del rabatter beviljas genom att uppvisa medlemskort vid köptillfället medan en del tjänsteleverantörer förutsätter FO-nummer eftersom förmånerna har tagits fram för företagare. För att identifiera en MTK- eller SLC-medlem använder MTK Hankinnats databas medlemsnumret och/eller FO-numret i SLC:s medlemsregister. Vill du som medlem utnyttja en rabatt som förutsätter FO-nummer, kontakta då först ditt eget producentförbund för att se till att ditt FO-nummer även finns i SLC:s medlemsregister.

För att handla med MTK Hankinnats avtal hos Onninen krävs FO-nummer och att medlemmen öppnar ett eget företagskonto. Ahlsells förmåner kan utnyttjas av både medlemmar med FO-nummer och personmedlemmar, så att företagare kan öppna konto och personmedlemmar kan utnyttja förmåner genom att visa sitt medlemskort i butiken. Isku ger rabatt genom att medlemmen visar sitt medlemskort i kassan. Även för att utnyttja bilförmåner ska medlemskortet uppvisas. För en del bilmärken ges både rabatt och bonus, eller enbart bonus, beroende på avtalen. Bilbonus ansöker kunden om på mtkhankinnat.fi efter att bilen överlåtits.

Bekanta dig med förmånerna och hur du använder dem på www.mtkhankinnat.fi/sv/.

BEKANTA DIG MED MTK HANKINNATS RABATTER FRÅGOR OCH SVAR OM MTK HANKINNAT

SLC övriga medlemsförmåner

SLC-medlemmar har fortsättningsvis även tillgång till SLC:s övriga medlemsförmåner, bekanta dig med dem på slc.fi/medlemsformaner.

SLC:S ÖVRIGA MEDLEMSFÖRMÅNER

Tillsammans får vi mer!

Det lönar sig att vara medlem. Om du inte redan är medlem ännu kan du ansluta dig till SLC via de regionala producentförbunden eller skogsvårdsföreningarna.

BLI MEDLEM

Tilläggsinformation

Stödinfo 2021

Stödinfo 2021

Stödinfo 2021

ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-Centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade i april i samarbete med Boden live virtuellt stödinfo i två delar. Nu kan du ta del av föreläsningarna och inbandningen

Föreläsarnas material, stödprognoser och länk till inbandningen hittar du här

Lycka till med din stödansökan. Kom ihåg att ÖSPs blankettombud står till er tjänst

 

Gårdens och växthusföretagets checklista inför vårbruket

Gårdens och växthusföretagets checklista inför vårbruket

Gårdens checklista har uppdaterats med checklistor för husdjursgården, mjölkgården och nötuppfödnings gården.

 

Länk till listorna:

Vårbrukets checklista: Gårdens-checklista-inför-vårbruket-2021

Husdjursgårdens checklista:  Djurgårdar-allmänt-2021

Mjölkgårdens checklista: Mjölkgård-checklista-2021

Nötuppfödning,  checklista: Nötuppfödning-checklista-2021

Växthusföretagets-checklista 2021

Listorna uppdateras senare med  checklista angående ekonomi.