Thölix och Falck fortsätter leda SLC

På SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Vanda förrättades idag stadgeenliga personval. Till grund för personvalen låg en enhällig valberedning. Till ordförande för förbundsfullmäktige för 2017 återvalde Stefan Thölix från Korsholm. Till första vice ordförande återvaldes Anders Rosengren från Borgå och till ny andra vice ordförande invaldes Nicklas Mörn (NY!) från Saltvik.

 

Holger Falck från Sibbo återvaldes till SLC:s centralförbundsordförande, och därmed centralstyrelsens ordförande, för 2017. Till personlig suppleant för Falck återvaldes Bengt Nyman (Raseborg).

 

Till centralstyrelsens första vice ordförande för 2017 återvaldes Mats Nylund, Pedersöre (personlig suppleant Jonny Kronqvist, Nykarleby). Till centralstyrelsens andra vice ordförande återvaldes Mårten Forss, Kimitoön (personlig suppleant Mats Eriksson, Pargas).

 

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2017 valdes:

Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)

Martin Westerberg, Närpes (suppleant Anders Lillandt, Kristinestad, NY!)

Thomas Blomqvist, Raseborg (suppleant Thomas Antas, Lappträsk)

Tage Eriksson, Jomala (suppleant Jonas Lundberg, Finström)

 

Fullmäktige slå även på sitt möte fast verksamhetens tyngdpunktsområden för 2017, diskuterar SLC:s nya handlingsprogram och tar ställning till det nationella stödpaketet för 2017. Fullmäktige får även en lantbrukspolitisk översikt och regionala aktualitetsöversikter från varje fullmäktigegrupp. Dessutom hålls en första behandling av ändring av SLC:s stadgar och stadgeenliga behandling av organisationens ekonomiska ärenden.

 

 

Tilläggsinformation:

Stefan Thölix, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, tel. 050 552 5392

Holger Falck, ordförande för SLC:s centralstyrelse, tel. 050 555 3711

Johan Åberg, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 523 3864

 

SLCs fullmäktige håller idag höstmöte

SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix:
Hälsningstal på SLC:s fullmäktiges höstmöte 1.12.2016 kl. 10.30 i Vanda

Värderade medlemmar i SLC:s förbundsfullmäktige,
Under flera års tid har Finlands jordbruk verkat under ekonomiskt pressade förhållanden. Under innevarande år har lönsamheten sjunkit till så låga nivåer, att en fortsatt inhemsk matproduktion är allvarligt hotad. De bidragande orsakerna är flera, nedåtgående stödnivåer, stigande kostnader förenade med ökande byråkrati, och framförallt priset på våra produkter. Dessa har i dagsläget nått sådan billighet, att priset närmast utgör en förolämpning gentemot producentenSLCs fullmäktigeordförande.

En sjunkande lönsamhet är genomgående trend för det europeiska jordbruket. Bl. a. ökat tryck på frihandelsavtal och avskaffande av mjölk- och sockerkvoter har bidragit härtill. Marknadsstörningar och kraftigt svängande prisnivåer har uppstått i ett flertal europeiska länder, speciellt efter att Ryssland införde importstopp för livsmedel i augusti 2014.

I januari detta år tillsatte EU-kommissionen en expertarbetsgrupp med uppdraget att undersöka hur livsmedelskedjan fungerar, och vilken ställning jordbrukaren har i denna. Härom veckan presenterade arbetsgruppen under ledning av prof. Cees Veerman sin rapport. Där konstateras, att i dagens oroliga marknadsläge är det oftast primärproducenten som utgör den svagaste länken och får agera stötdämpare åt marknadssmällarna. Rapporten innehåller ett flertal rekommendationer hur producentens ställning i livsmedelskedjan kunde förbättras.

En viktig aspekt som lyfts fram är marknadens genomskinlighet och öppenhet. Här avses både mängder och kvaliteter, men även prisbildning och påslag. Både producenter och konsumenter behöver insyn i, vilka andelar de olika leden i kedjan tar ut. Även ett antal detaljrekommendationer angående rättvisa handelsförfaranden listas. Detta gäller t.ex. betalningstider, kontraktslängder, introduktionsavgifter och produktreturer. Branschorganisationer med förhandlingsbefogenheter gentemot handeln nämns också.

Det är dock i vårt land marknadsproblematiken de senaste åren varit allra tydligast. Jämfört med övriga EU-länder har våra jordbrukare en ännu svagare position, främst beroende på handelns starka koncentration och närapå enväldiga marknadsposition. När Veerman-rapporten bedöms behövlig för den europeiska marknaden, är den närmast livsnödvändig för vår del. Vi får dock komma ihåg, att den är ännu i alla fall enbart en arbetsgruppsrapport till kommissionen med i huvudsak rekommendationer, och besluten ligger i framtiden. Kännedom om andra länders livsmedelsmarknader och deras funktioner är alltid nyttig, och rapporten kan användas som slagträ i den inhemska striden om marknaden. Så länge som handelns järngrepp om livsmedelsmarknaden fortgår, kan någon lönsamhet i livsmedelsproduktionen inte uppnås.

Den snabbt växande trenden med närodlat och naturenligt odlat med försäljningen via direktkanaler är en välkommen och synnerligen behövlig alternativmodell. Mellanhänderna saknas, producent och konsument möts och feedback fås i båda riktningarna. Under en lång tid framåt kommer dock volymerna att vara så pass små, att handeln inte påverkas av någon direkt konkurrenssituation. På sikt kan direkthandeln bli en marknadskraft av betydelse.

En oroande bit i denna problematik är den allt snabbare storleksrationaliseringen inom husdjursproduktionen i Finland. Producentens möjligheter att påverka beslutfattandet i driften minskar i takt med att andelen eget kapital i företaget minskar. Därmed stärks inte heller producentens egen roll i prisbildningen.

Ännu tydligare kommer detta att märkas, ifall jordbrukarkåren splittras mera än i dag. För övrigt ett märkligt fenomen, att stordriftstänkandet fått sådan genomslagskraft i Finland, där förutsättningar därtill för det mesta saknas. SLC:s långvariga och konsekventa linjedragning om betydelsen av familjejordbruket som den huvudsakliga (märk ”huvudsakliga”) grunden för vårt jordbruk innehåller både realism och framsynthet.

Som avslutning några ord om skogsbruket. När Finland godkände ramarna för klimatavtalet i Paris, utan att detaljinnehållet och beräkningsgrunderna var klara, försattes landet i en mycket svår nationalekonomisk sits. Ifall normberäkningarna följs kommer vårt skogsbruk att drabbas av väldiga produktionsbegränsningar. För ett litet land är det inte lätt, att i efterskott framförhandla anpassade särlösningar.

Denna veckas måndag publicerade MT en intervju med WWF:s Liisa Rohweder, där hon påstår, att Finland lobbar i Bryssel för en halvering av sina kolsänkor. Bioenergiuttaget från skogen enligt regeringens nyligen publicerade energi- och klimatstrategi skulle ge detta resultat. Det här är naturligtvis struntprat. Frågan är bara, om det är korkat struntprat eller illvilligt struntprat.

Efteråt följer en kort intervju med minister Tiilikainen och en hänvisning till strategirapporten, där det konstateras en initial minskning av bundet kol med ca 20 %, men att läget ca 2040 återgår till dagens. Det här är allvarlig verklighetsförvanskning. Även med maximalt bioenergiuttag enligt strategin kommer kolbindningen årligen att öka med 20 – 30 %. Varje år. Man tycks redan i energistrategin ha accepterat Bryssels godtyckliga beräkningssätt.

Tilläggsinformation:
Stefan Thölix, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, tel. 050 552 5392

JULMARKNAD FÖR SKOGSMURVLAR – en skogsdag för hela familjen

Nu på lördagen den 3.12.2016 klockan 11-15 i Soffisgränd, Strandvägen 1000 i Solf arrangeras Österbottens största julmarknad för skogsmurvlar

På marknaden finns bland annat skogsmaskiner och utrustning, traktorer, bilar, försäljning av grönsaker, fisk- och köttprodukter, grillad korv, plättar, ponnyridning, ÖSP, LPA och mycket mer. Kontant betalning.
Gratis inträde. Närmare info på www.traenergiforum.net.

Besökarna uppmanas använda busstransport i mån av möjlighet.
Busstransport är ordnad från Solf lågstadieskola via sportstugan med 30 minuters intervall. Bussen går från Solf med början kl 11 den sista bussturen från Solf går kl 14 och sista retur från Soffisgränd kl 15.

För mera information kontakta arrangör Ove Ljungqvist, tfn 0500 169 037.

Ikväll kl 19, Bondesnack för medlemmar i Rönnviksgården

Välkommen till Rönnviksgården i Vallvik ikväll den 29.11 kl.19

Program:
Rune Westergård som gett ut boken ”Ett jordklot räcker” och Göran Ekström med ”Någonting har brustit” presenterar sin framtids vision och därefter diskuterar vi om styrkor och svagheter i deras resonemang.
Tomas Långgård medverkar med info från förbundet.
Kaffeservering.
Arr: Korsholms södra, Kvevlax, Replot-Björköby och Solf lokalavdelningar.
Välkommen

ÖSP:s höstmöte 12.12 2016

Österbottens svenska producentförbund r.f.:s

ordinarie höstmöte

hålls måndagen den 12 december 2016 kl. 10.30 på Norrvalla, auditoriet, Vöråvägen 305-307, Vörå.

Stadgeenliga höstmötesförhandlingar.

Program:

Anförande av VD Pirjo Kortesniemi från Djurens hälsa ETT rf
”Den aktuella djursjukdomssituationen och förebyggande åtgärder.

Lantbrukspolitiskt anförande av verksamhetsledare Johan Åberg, SLC.

Vid mötet behandlas ändring av förbundets stadgar.

Kaffe och semla serveras kl. 09.30 – 10.15.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2016

Stefan och Mikaela Gulin driver företaget Oy Gulin Ab och odlar tomat året om på en areal om ca 12 000 m2. Stefans föräldrar Håkan och Alice började vid sidan om sitt jordbruk år 1998 att odla tomater på knappt 2 000 m2 . Under år 2004 tog Stefan över jordbruket och växthusodlingen efter sina föräldrar. Då bedrevs också äggproduktion på gården, men den har upphört och Stefan och Mikaela har satsat på jordbruket och växthusodlingen. Odlingen utvecklades och belysning installerades för odling året om. Anläggningen har byggts ut i två etapper och under de senaste åren har de också satsat i LED-belysning. Sina grönsaker levererar paret till andelslaget Närpes grönsaker och de är som odlare kända för att satsa på en god kvalitet och noggrannhet i sin odling.

Stefan har också ställt sig till förfogande för olika förtroendeuppdrag inom Österbottens Svenska Producentförbund r.f.

  • Styrelsemedlem i Närpes trädgårdsproducenter sedan 4.3.2006 och dess vice ordförande sedan 1.1.2008
  • Suppleant i ÖSP:s förbundsstyrelse sedan 1.1.2010
  • Suppleant i ÖSP:s trädgårdsutskott år 2008 och från och med 1.1.2010

SLC om budgeten: Inga överraskningar för jordbruket i nästa års budget – arbetet för att förbättra jordbrukets situation måste fortsätta

Ur det finländska jordbrukets synvinkel innehåller nästa års statsbudget inga egentliga överraskningar konstaterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. med anledning av resultatet från regeringens budgetmangling som offentliggjordes på torsdagskvällen. SLC ser det dock som positivt att regeringen har fattat beslut om beredningen av åtgärder för underlätta jordbrukets ekonomiska kris. Flertalet av de åtgärder som regeringen nu vill förverkliga för att underlätta jordbrukets svåra ekonomiska situation har varit under arbete en längre tid och har även tidigare utlovats av jordbruks- och miljöminister Tiilikainen.

– Pengarna som nu riktats till jordbruket löser inte den ekonomiska krisen som jordbruket befinner sig i men de ger verktyg för att krisen inte ytterligare ska förvärras, säger SLC:s ordförande Holger Falck.

Även det skärpta kravet på ursprungsmärkning på förädlade produkter är ett beslut med positiva förtecken. Regeringen ger även mera tilläggstid för svingårdar att göra investeringar som svinförordningen förutsätter. Detta för att inte påföra den redan hårt pressade svinproduktionen ytterligare kostnader.

Tilläggsinformation:
SLC:s ordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864