Fältträffar i Österbotten i juni

Fältträffar i Österbotten i juni

Kom med på fältträff för att diskutera aktuella ämnen inom odling av grödor, växtskydd och markskötsel för goda skördar!

Vi tittar på hur grödorna i åkern mår och får odlingsråd av sakkunniga från både Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Berner. Experterna tipsar också om hur vi kan utnyttja mångsidiga växtföljder och biologisk kvävefixering för att sänka odlingskostnaderna.

Dessutom tar vi en titt på såväl dräneringen som markstrukturen och pratar om hur vi kan förbättra odlingssäkerheten med hjälp av förbättrad vattenhushållning och markvård. På fältträffen på Söderfjärden diskuterar vi också hur man optimerar grundvattennivån med reglerad dränering och när underbevattning lönar sig.

Välj den fältträff som passar dig och kom med!

Fältträff i Tjöck 15.6 kl. 18.00–20.30

Adress: Björndahlsvägen 242, Tjöck

Inbjudan i PDF-format

Fältträff på Söderfjärden 16.6 kl. 18.0020.30

Adress: Söderfjärdens försöksfält, utanför Vasa, Söderfjärdsvägen 849

Inbjudan i PDF-format

Fältträff i Karleby 27.6 kl. 10.0012.30

Adress: Karsobackavägen 33, Karleby

Inbjudan i PDF-format

Fältträff i Vörå 27.6 kl. 18.0020.30

Adress: Bertby-Lålaxvägen 825, Vörå

Inbjudan i PDF-format

Ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen!

Har du frågor?

Kontakta Anne Antman, tfn. 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

Eller ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn. 050 358 0198, fredrik.grannas@slc.fi

Odlarträffen arrangeras av projektet Carbon Action Svenskfinland, ÖSP, projektet Greppa Vattnet i Österbotten och Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Stödinfomaterial 2022

Stödinfomaterial 2022

ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade under april en tvådelad virtuell stödansökningskurs i samarbete med Boden live.
Kursen bandades.


Stödinfo del 1

Arrangerades 19.4.2022

Här länken till stödinfo del 1: https://youtu.be/A6ts9sqoc6c

 • Tomas Långgård förbundsordförande ÖSP – info om för försörjningsberedskapspaketet.
 •  NTM-centralens Rune Forsman –  om stödvillkor och övervakning
 • Jan Flemming (NTM) –  Ekoförbindelsen 2022.
 • Dennis Jakobsson (NTM) –  Miljöavtal och icke-produktiva investeringar.
 • Meira-Pia Lohiluoma,  ProAgria Lantbrukssällskapets direktör – Beredskapen på gårdarna
 • Hanna Björk, Pedersöre avbytarenhets chef  – Aktuellt från avbytarservicen

 


Stödinfo del 2

Arrangerades 26.4.2022

Här länken till stödinfo del 2: https://youtu.be/PMgfaCnyvMY

 • Det senaste om stöden från 2023 – ÖSP
 • Monitorering, så övervakas grödorna från 20203 – Livsmedelsverket
 • stödansökan, VIPU-programmet samt aktuell info – Landsbygdskansliet,
 • Rådgivningstjänster  del 2- Pro-Agria ÖSL
 • Aktuellt från projekt ”ta hand om bonden” och ÖSPs projekt ”Ekonomilaboratoriet”

 

 

ÖSP:s förbundsmöte 11.04.22 kl. 10:00 på Norrvalla

ÖSP:s förbundsmöte 11.04.22 kl. 10:00 på Norrvalla

 

ÖSP:s ordinarie vårmöte hålls måndagen den 11 april 2022 kl. 10.00 på Norrvalla,

Vöråvägen 305 – 307 i Vörå eller på distans via Microsoft Teams.

 

Stadgeenliga vårmötesförhandlingar

Verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC

 • lantbrukspolitisk översikt,

Skogsbruksdirektör Marko Mäki-Hakola, MTK,

 • aktuellt inom skogsbruket

Utdelning av förtjänsttecken

 

Anmälan av valda ombud från kl. 09.00.

 

De valda vårmötesombuden ombeds senast 4.4 meddela kansliet om deltagande i mötet. Även övriga som önskar delta i mötet, på plats eller på distans, bör anmäla sig senast 4.4. Anmälan görs på länken här nere eller per telefon till Gun Boström, tfn 044 781 8007.

 

 

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

Ekonomilaboratoriets onsdagsföreläsningar

 

Denna vår ordnas två föreläsningar inom projektet Ekonomilanoratoriet (nedan). Föreläsningarna ordnas virtuellt och man skall anmäla sig till föreläsningarna senast dagen före föreläsningen kl. 15.00. Den andra föreläsningen hålls 20.4.

 

Deltagandet är kostnadsfritt för ÖSP-medlemmar, för övriga uppbärs en kostnad på 25 €/föreläsning.

 

Aktuella anställningsfrågor

Onsdag 20.4.2022 kl. 10.00-12.00.

Föreläsare: Kristel Nybondas – LAF och Tomas Ede – TE-Centralen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristel kommer att behandla kollektivavtal och generellt om det juridiska vid rekrytering medans Tomas går in på internationell rekrytering och anställningsfrågor i anknytning till kriget i Ukraina.

 

Välkommen med på en nyttig och givande föreläsning!

 

Anmäl dig HÄR

 

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 11.4.

Uttalande från ÖSP:s vårmöte 11.4.

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 11.4.2022

 

Betydelsen av en trygg och ren finländsk matproduktion, och en hög självförsörjningsgrad har i och med kriget i Ukraina återigen lyfts fram. En svag lönsamhet inom primärproduktionen under flera år, de hastigt stigande priserna på energi och förnödenheter, samt det osäkra världsläget har bidragit till att det ekonomiska läget nu på många gårdar är akut.

 

Regeringens försörjningsberedskapspaket är välkommet, men dess ekonomiska effekter på gårdsnivå är av marginell betydelse. För att trygga inhemsk livsmedelsproduktion måste producenterna få ut ett högre marknadspris på livsmedel, så att de kraftigt stigande produktionskostnaderna kompenseras.  Om vi i Finland vill trygga försörjningsberedskapen och bevara en livskraftig finländsk matproduktion måste hela livsmedelskedjan ta sitt ansvar.

 

Konsumenterna visade sin uppskattning för finländsk matproduktion under pandemin. Nu när risken är överhängande för att utbudet av importerade livsmedel begränsas har betydelsen av självförsörjning på lands nivå återigen blivit aktuell. För oss som varje dag arbetar med att förse finländare med mat är det viktigt att vi har konsumenternas förtroende. För att kunna fortsätta med livsmedelsproduktion i Finland räcker det ändå inte med förtroende och politiska sympatier. Producenterna måste även få sin del av kakan för att överleva ekonomiskt. Handeln och förädlingsindustrin innehar en nyckelroll för att vi skall kunna bedriva en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i Finland. Nu är det tid att reagera, imorgon är det för sent.

 

Österbottens svenska producentförbund r.f.

 

För mera information:

Förbundsordförande Tomas Långgård tel. 050 555 3646

Verksamhetsledare Johanna Smith tel. 041 465 1094

ÖSP har delat ut studiestipendier

ÖSP har delat ut studiestipendier

ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med vårmötet 11.4.2022 delat ut följande stipendier;

 

Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Viktor Smeds (Malax), Jesper Norrbygård (Kronoby) och Jonatan Sandberg (Nykarleby), som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

 

Ur Jubileumsfonden delades ett stipendium för utlandspraktik ut åt Lucas Groop (Närpes), som studerar till agrolog vid Yrkeshögskolan Novia.

 

Ur Ivar Lillandts stipendiefond delades stipendier ut till August Högnabba (Terjärv) och Joel Kakkuri (Närpes), som båda studerar till skogsbruksingenjörer.

 

Förutom studiestipendierna gavs också ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

 

 

Tilläggsuppgifter:

Ordförande, ÖSP, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646

Verksamhetsledare, ÖSP, Johanna Smith, tfn 041 456 1094

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

 

Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. har till Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker valt Lillandts grönsaker Ab. Priset utdelas på basen av god kvalitet, gott rykte och företagets framstående verksamhet. Företaget som har sin verksamhet i Pjelax har odling av olika specialgrödor året runt. Utmärkelsen delades ut på ÖSP:s vårmöte måndagen den 11 april.

 

I prismotivering står följande att läsa:

 

Christer Lillandt är företagaren som driver Lillandts Grönsaker Ab. Företaget sysselsätter idag kring 15 – 20 personer. Under åren har Christer arbetat aktivt med att ta fram nya grödor inom växthusodlingen. Allt från minigurkor till bönor har rymts med i försöken. Idag odlar Lillandts främst olika specialgrödor. Företaget har ständigt ett antal testsorter i sin odling. De delar av försöken som lyckas bra leder så småningom till odling i kommersiell skala. Vi får ta del av resultatet från deras målmedvetna arbete när produkterna hittar ut till grönsaksdiskarna runt om i landet. Produkterna marknadsförs av Andelslaget Närpes Grönsaker där Lillandt är medlem.

 

Kvalitetsarbetet är en naturlig del av företagarparets verksamhet. Arbetet innefattar allt från hygienrutiner och personalpolitik till val av bekämpningsmetoder. Lillandts använder i huvudsak biologiskbekämpning när situationen så kräver och det viktiga arbetet med pollinering sköts uteslutande av humlor. Miljömedvetenheten är en annan viktig del för Lillandts. Växthusen värms upp med förnyelsebar energi levererat från Pjelax Energi Ab, ett värmeverk som gemensamt ägs av ett antal odlare. Kännetecknande för Christers arbete är att kvalitetsarbetet genomsyrar hela odlingsprocessen allt i från uppvärmning till växtskydd och produktutveckling. Dessutom bör omnämnas att Lillandts tilldelats diplom från TE-centralen redan år 2006 som erkänsla för exemplarisk och betydande verksamhet i sysselsättande av invandrare. Man kan med fog påstå att kvalitetsarbetet omspänner hela företagets verksamhet.

 

 

Foto: Fredrik Grannas

Tillägsuppgifter:

 

Trädgårdsombudsman, ÖSP

David Pettersson

0505632719

Hur hantera stigande priser på insatsvaror?

Hur hantera stigande priser på insatsvaror?

Projekt Ekonomilaboratoriet ordnar föreläsningar i vår:

 

Hur hantera stigande priser på insatsvaror?

Onsdag 13.4.2022 kl. 10.00-12.00.

Föreläsare: Carl-Axel Andersson, Ludvig & Co

Carl-Axel kommer under föreläsningen behandla:

 

 • Vikten av att fakturera i tid hur likviditeten påverkas av det.
 • Förhandling, hur kan vi bli bättre på det?
 • Produktionskostnader inom grenarna växtodling, mjölk och gris (smågrisproduktion).
 • Checklista ”att göra” i en likviditetskris.
 • Strategi för 2022.

 

Ta chansen och kom och lyssna när ekonomirådgivare Carl-Axel Andersson berättar om vad man kan tänka på när insatsernas varor skenar!

 

Anmälan på länken HÄR:

Anmäl dig HÄR

Mera info finns under projekt fliken.

Lokalavdelningarnas årsmöten 2022

Lokalavdelningarnas årsmöten 2022

Lokalavdelningarnas årsmöten 2022

En del årsmöten ordnas som hybridmöte eller enbart via Teams. För att få möteslänken som krävs för distansdeltagande måste man anmäla sig senast tre dagar före årsmötet.  Lokalavdelningarna i Lappfjärd, Sideby, Tjöck och Korsholms södra lokalavdelning önskar att man för serveringens skull anmäler sig.

Anmälan görs via formuläret vid respektive lokalavdelnings annons eller till Gun Boström på tfn 06 318 9200 eller 044 781 8007.

 

VÖRÅ LOKALAVDELNING

Måndag 21 mars 2022 kl. 19:00 på Norrvalla. Fysiskt möte. Vi bjuder på kaffe.

Mats Nylund från SLC medverkar.

 

KARLEBY LOKALAVDELNING

Tisdag 22 mars 2022 kl. 19:30 på café Harald. Mötet är hybridmöte så man kan delta fysiskt eller via Teams. Anmäl om deltagande på länken: Anmälningsformulär   

eller till ÖSP 044 781 8007.

Fredrik Grannas från ÖSP medverkar.

 

PEDERSÖRE LOKALAVDELNING

Tisdag 22 mars 2022 kl. 19:00 på Lannäslund. Fysiskt möte.

Mats Nylund från SLC och Madelene Lindqvist från Farmertime medverkar.

 

MALAX LOKALAVDELNING

Tisdag 22 mars 2022 kl. 19:00 I Allaktivitetshuset, Kvarnvägen 5B, Övermalax. Fysiskt möte.

Niclas Sjöskog från ÖSP medverkar.

 

SUNDOM LOKALAVDELNING

Tisdag 22 mars 2022 kl. 19:00 på Sundom Uf. Fysiskt möte.

Johanna Smith från ÖSP och Victoria Vikstrand från Farmertime medverkar.

 

ORAVAIS LOKALAVDELNING

Tisdag 22 mars 2022 kl. 19:00 hos Häggblom, Rauskvägen 12 eller på distans via Teams. Anmäl om deltagande på länken här:  Anmälningsformulär  

eller till ÖSP 044 781 8007.

Tomas Långgård från ÖSP medverkar.

 

MUNSALA LOKALAVDELNING

Onsdag 23 mars 2022 kl. 19:00 i Munsala skidstuga eller på distans via Teams. Anmäl om deltagande  på länken: Anmälningsformulär   

eller till ÖSP 044 781 8007.

Tommy Ehrs från ÖSP medverkar.

 

MAXMO LOKALAVDELNING

Nytt datum för årsmötet: onsdag 23 mars 2022 kl. 19:00 i Kvimo Bystuga. Fysiskt möte.

Johanna Nyman medverkar.

 

KORSHOLMS SÖDRA LOKALAVDELNING

Onsdag 23 mars 2022 kl. 18:30 på Skatila Uf. Fysiskt möte. Vi bjuder på Pizzabuffé.

För serveringens skull önskas anmäl om deltagande på länken: Anmälningsformulär   

eller till ÖSP 044 781 8007.

Tomas Långgård från ÖSP medverkar.

 

 

VÄSTRA NÄRPES LOKALAVDELNING

Onsdag 23 mars 2022 kl. 19:00 på Restaurang Seaside i Rangsby. Fysiskt möte.

Vi bjuder på en smörgås.

Niclas Sjöskog från ÖSP medverkar.

 

ÖVERMARK LOKALAVDELNING

Onsdag 23 mars 2022 kl. 19:00 på Räfsbäck byagård. Fysiskt möte.

Johanna Smith från ÖSP medverkar.

 

KVEVLAX LOKALAVDELNING

Torsdag 24 mars 2022 kl. 19:00 på Västerhankmo Uf. Fysiskt möte. Vi bjuder på smörgåstårta.

Tomas Långgård från ÖSP och Matias Rönnqvist från Berner medverkar.

 

NEDERVETIL LOKALAVDELNING

Torsdag 24 mars 2022 kl. 13:00 på Café 13. Fysiskt möte. Vi börjar med lunch.

Niclas Sjöskog från ÖSP medverkar.

 

PÖRTOM LOKALAVDELNING

Torsdag 24 mars 2022 kl. 19:00 på Servicehuset. Fysiskt möte.

Fredrik Grannas och Daniel Englund från ÖSP medverkar.

 

 

Förbundet deltar med aktuell information.

Stadgeenliga ärenden.

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelserna

 

 

Dessa lokalavdelningar har redan hållit sina årsmöten:

 

REPLOT-BJÖRKÖBY LOKALAVDELNING
Måndag 7 mars 2022 kl. 18:00 på Kvarken Brewery i Replot. Fysiskt möte.
Johanna Nyman och Anders Norrback medverkar. Vi bjuder på pizzabuffé.

MAXMO LOKALAVDELNING
Observera nytt datum för årsmötet:  Onsdag 23 mars 2022 kl. 19:00 i Kvimo Bystuga. Fysiskt möte. Johanna Nyman medverkar.

NYKARLEBY LOKALAVDELNING
Tisdag 8 mars 2022 kl. 19:00 på Restaurang Juthbacka. Fysiskt möte. Johanna Smith och Netta Rummukainen från ÖK medverkar. Vi bjuder på pizzabuffé.

PURMO LOKALAVDELNING
Tisdag 8 mars 2022 kl. 19:00 på Purmogården. Fysiskt möte. Tomas Långgård medverkar. Vi bjuder på en matbit.

KRONOBY LOKALAVDELNING
Torsdag 10 mars 2022 kl. 19:30 på Folkhögskolan. Mötet är hybridmöte så man kan delta fysiskt eller via Teams.

Johanna Smith och Netta Rummukainen från ÖK medverkar.

 

JEPPO LOKALAVDELNING

Torsdag 10 mars 2022 kl. 19:00 på Måtars servicehus. Fysiskt möte. Tomas Långgård medverkar.

 

SOLF LOKALAVDELNING

Torsdag 10  mars 2022 kl. 18:30 på Solf Uf. Fysiskt möte.

Tommy Ehrs medverkar från ÖSP. Matias Rönnqvist, Berner berättar om gödselstrategier.

 

LARSMO LOKALAVDELNING

Tisdag 15 mars 2022 kl. 19:30 på Solstrand. Fysiskt möte.

Bjarne Mara, ÖSP och Madelene Lindqvist från Farmertime projektet medverkar.

 

ESSE LOKALAVDELNING

Tisdag 15 mars 2022 kl. 19:00 på Essegården. Fysiskt möte.

Niclas Sjöskog medverkar från ÖSP.

 

TERJÄRV LOKALAVDELNING

Tisdag 15 mars 2022 kl. 19:00 på Restaurang Marinas. Fysiskt möte. Vi bjuder på pizzabuffé.

Fredrik Grannas och Kim Tarvonen från ÖK medverkar.

 

NÄRPES ÖSTRA OCH YTTERMARK LOKALAVDELNINGAR

Gemensamt möte onsdag 16 mars 2022 kl. 19:00 på Finby Stationshus. Fysiskt möte.

Fredrik Grannas medverkar.

 

LAPPFJÄRD, SIDEBY OCH TJÖCK LOKALAVDELNINGAR

Gemensamt möte torsdag 17 mars 2022 kl. 19:00 på Restaurang Gastro. Fysiskt möte. Vi bjuder på en matbit. Anmäl om deltagande på länken här: Anmälningsformulär eller till ÖSP 044 781 8007.

Niclas Sjöskog, ÖSP och Victoria Vikstrand från Farmertime projektet medverkar.

 

KORSNÄS LOKALAVDELNING

Torsdag 17 mars 2022 kl. 18:00 på Strandmölle. Fysiskt möte. Vi bjuder på en matbit.

Bjarne Mara från ÖSP och Kenneth Asp från Berner medverkar.

 

Greppa spannmålsmarknaden webbinarium to 17.3 kl. 19.00

Greppa spannmålsmarknaden webbinarium to 17.3 kl. 19.00

ÖSP arrangerar webbinariet:

Greppa spannmålsmarknaden to 17.3 kl. 19.00

Det är mycket turbulent i världen och vi står snart inför vårbruket. Vad skall vi odla i år och hur kommer råvarumarknaden att utvecklas?

Vi har nu samlat de största uppköparna och experter för att kunna ge dig den bästa infon.

Föreläser gör Tamer Umdu, råvaruanalytiker på Lantmännen i Sverige och känd från podden ”ord om jord”  och vår egen Rikard Korkman, Ombudsman SLC

Uppköpare som deltar: A-Foder, Avena Berner Hankkija, Lantmännen Agro, samt en stor husdjursgård.

Anmäl dig genom länken  https://forms.gle/WbpJHYKDEP5KaEod7  eller ring ÖSPs kansli 06 3189 200

Medlemmar i ÖSP och SLCs medlemsförbund deltar gratis, övriga 25 € i deltagaravgift