SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix: Brister i marknadsfunktionern

SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix: Brister i marknadsfunktionern

Hälsningstal på SLC:s fullmäktiges höstmöte 28.11.2017 kl. 10.30 i Vanda:
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix: Brister i marknadsfunktionerna 


Efter en av de bedrövligaste odlingssäsongerna i mannaminne är det dags för några summeringar. Sommaren karaktäriserades av sen ankomst, få soltimmar, låg värmesumma och ihållande regn. Skörden mognade sent och en betydande del blev oskördad. Kvalitetsförlusternas omfattning kan i detta skede ännu inte överblickas. Som alltid finns det stora variationer mellan produktionsinriktningar och mellan regi

bty
bty

oner.

Under dessa omständigheter är det av yttersta vikt att odlaren erhåller rimlig prisnivå för sina produkter. Speciellt i ett läge där statsmakten avslutat systemet med skördeskadeersättningar. Lönsamheten belastas även av markant förhöjda produktionskostnader. Marknadens roll som upprätthållare av livsmedelsproduktionen accentueras.

I och med Finlands EU-inträde 1995 hamnade vi in i systemet med direkta jordbruksstöd. För att hålla konsumentpriserna låga betalade EU stödpengar för att bönderna skulle kunna odla med förlust. Men redan i början av 2000-talet startade en målmedveten nedbantning av stödnivåerna. Denna process har sedan gradvis fortsatt, och minskningstakten kan komma att accelerera.

I konsekvens med detta har producentorganisationerna i över tio års tid fokuserat på marknadspåverkan och rättvisa priser. Direkta möjligheter finns inte för inblandning i prisdiskussioner, och några större framgångar har inte uppnåtts. Ett flertal kampanjer har genomförts och förståelsen hos konsumenterna för den inhemska livsmedelsproduktionen har tydligt ökat. Fortsättningsvis ligger vi i Finland på europeisk bottennivå beträffande priset på livsmedelsråvaror. Hur kan detta vara möjligt?

Med avstamp från den demonstration som hölls i Vasklot hamn 9.11 skall jag belysa de mekanismer, som utmärker den finländska marknaden och förhindrar en normal och fri funktion. Under en lång tid har spannmålspriserna i vårt land legat mera än 20 % under EU:s nivå. Odlarna har efter årets strapatsfyllda skördeår väntat på stigande priser. Då besluter sig Lantmännen Agro, tidigare K-Lantbruk, för att importera 3000 ton korn från Sverige. Kornet är det spannmålsslag som bäst klarat den gångna sommaren. Främst av den orsaken att kornet har den kortaste växttiden. I Österbotten finns rikligt med korn i odlarnas lager. På en fri och fungerande marknad skulle import ske, ifall varan då kunde fås billigare. Men kornpriset i Sverige är inte lägre än hos oss. Därtill kommer en betydande fraktkostnad. Lantmännen Agro använder nu en metod, som vi snart börjar se inom alla produktionsgrenar. För att hålla den inhemska prisnivån möjligast låg finns snabb beredskap till även förlustbringande import.

Tillvägagångssättet är mycket fult och används ofta. Det förekommer inom grönsaksodlingen, inom växthusbranschen, inom köttsektorn och även på skogssidan. Situationen i Finland, där vi på ena sidan har ett fåtal tunga marknadsaktörer, och på andra sidan ett stort antal enskilda producenter, möjliggör ett systematiskt manipulerande av den fria marknaden. I synnerhet tomatodlingen är ofta utsatt för detta spel. Importtomater kan säljas med låg eller ingen vinstmarginal blott prispåslaget på de inhemska tomaterna kan hållas tillräckligt högt. Konsumenten invaggas då ofta i den tron, att importprodukter är förmånliga.

Dylikt spel kan fortgå så länge den inhemska produktionen är den dominerande, och går att profitera på. I vårt västra grannland vände prisutvecklingen när självförsörjningsgraden på livsmedel sjönk ner mot 40 %. Vi får verkligen hoppas, att vi förmår vända utvecklingen i vårt land utan att den egna matproduktionen först måste halveras. Verktyg för detta ändamål finns. Strängare krav på ursprungsmärkning trädde i kraft nyligen, och underlaget till en ny lag om livsmedelsmarknaden är under arbete. Ett betydelsefullt framsteg skulle vara utökad insyn i prisbildningen på livsmedel. Påslagen i varje led i kedjan borde vara synliga.

Några ljuspunkter finns i alla fall inför framtiden. Ökande konsumentmedvetenhet och ökande kvalitetskrav gynnar inhemska livsmedel och framförallt närodlade sådana. På exportsidan finns numera växande efterfrågan på kvalitetsprodukter. Till exempel ekohavre, glutenfri havre, svin- och nötkött är produkter med stor potential. För ändamålet har regeringen reserverat extra anslag i årets tilläggsbudget. Närmast bör marknadsföringskompetensen höjas.

Skogsbruket har återigen oerhört stor nationalekonomisk betydelse i Finland. Hotbilder av olika slag finns det dock gott om. Med klimat- och miljöpolitik som honnörsord är EU i färd med att ta ett fastare grepp om skogspolitiken. Hittills har denna i princip varit en nationell angelägenhet.

Före årsskiftet kommer EU att fastslå sitt regelverk för skogens markanvändning, LULUCF. För Finlands del är dagsläget i högsta grad bekymmersamt. Avverkningskvoter föreslås fastställas enligt tidigare utnyttjandegrad av skogen, dvs. den som tidigare avverkat mycket får i fortsättningen avverka lika mycket, medan Finland, som starkt underutnyttjat sina skogstillgångar, inte tillåts öka sina uttag ur skogen. För privata skogsägare kommer följderna då att bli katastrofala. Landets skogsägarkår kommer att via sänkta virkespriser stå som betalare av EU:s klimatpolitik.

I EU bereds även ett direktiv för förnyelsebar energi, kallat RED 2. Skogsbruket berörs i hög grad. Någon form av kontroll av energivedsuttag kommer att införas, och framförallt för torvmarker föreslås stränga begränsningar. Här hamnar Finland med sina stora och kontinuerligt växande skogstillgångar återigen i ett ogynnsamt läge. På även miljömässigt felaktiga grunder kommer då skogssektorn att fråntas sina möjligheter att fungera som motor för en ekonomisk återhämtning i vårt land.

På skogssidan råder ännu större obalans på marknaden än på livsmedelssidan. Ett fåtal köpare har fullständig kontroll över utbudet, och kan lätt ställa prisnivån därefter. Massavedspriset är i dag så lågt, att det faktiskt hotar det finländska skogsbrukets hela existens. Lönsamheten i skogsbruket för skogsägarens del kommer nästan enbart från timmeravverkning. Med dagens bottenpriser på massaved lämnas en stor del nödvändiga gallringar outförda, eftersom dessa inte ger några pengar. Utan gallringar utvecklas just inga timmerträd och inte heller några framtida inkomster.

I över 20 års tid har skogsbrukets organisationer starkt kritiserat den skadliga virkesimporten. Då visste vi ännu inte fullt ut hur skadlig den var. Med ett skäligt prispåslag hade samma mängd lätt kunnat uppbringas i hemlandet. Enligt EU:s beräkningssätt hade denna mängd nu plussats på vår avverkningskvot.  Ifall EU:s restriktioner förverkligas kommer virkespriserna att pressas mot nya bottennivåer. Alternativa användningsområden förhindras och nyetableringar skrinläggs. Tillgångar och utbud växer i vårt land medan efterfrågan stampar på samma ställe. Vi kan bara hoppas på sunt förnuft i EU:s beslutsfattande.

 

Tilläggsinformation:

Stefan Thölix, sittande ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige under 2017, tel. 050 552 5392

Ekonomiseminarium 4.12 i Vasa

Ekonomiseminarium 4.12 i Vasa

 

Välkommen på Ekonomiseminarium 4.12 i Vasa

FRÅN JORD TILL BORD – LÖSNINGAR ATT FÖRBÄTTRA LÖNSAMHETEN

Tid: 4 december, 2017 kl. 9.30 – 15:00

Plats: Yrkesakademin Vasa, Gamla Vasa Kungsgårdsvägen 30 A

Ingen deltagaravgift för ÖSP medlem, övriga 90 €

Anmäl er senast den 24.11.2017 till ÖSPs kansli tfn 06 3189 200 eller per e-post osp@slc.fi

Program

9.30 Kaffe och te

10.00 Välkommen – Lars Björklöf, ordförande för Finlands Svenska Andelsförbund FSA

10.10 Jordbrukets framtidsmöjligheter – forskningsprofessor Heikki Lehtonen, LUKE

10.50 Paneldiskussion om lantbrukets aktuella frågor:

– Ordförande Tomas Långgård, ÖSP

– Utvecklingschef Niklas Wingren, KPO

– VD Stefan Skullbacka, Närpes Grönsaker

– VD Tom Åstrand, Österbottens Kött

– Moderator: verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC

11.45 Lunch

12.45 Lantbruket digitaliseras – nya möjligheter att förbättra lönsamheten?

– Styrelseledamot Henrik Wahlberg, Lantmännen

13.40 Hur nå bättre resultat på gården? Direktör Mårten Vikberg, Korsnäs Andelsbank

14.25 Food Export – New Possibility or Eternal Promise?

Executive VP Ross Crittenden, Valio New Markets

15.00 Avslutning, Verkställande direktör Kari Huhtala, Finlands Svenska Andelsförbund FSA

Kaffe

Arrangörer: Finlands Svenska Andelsförbund och Sällskapet Pellervo i samarbete ÖSP

 

Bondesnack 22.11 i Nykarleby

Bondesnack 22.11 i Nykarleby

Bondesnack i Nykarleby för medlemmar

Välkommen ikväll den 22.11 kl.19:00 till Juthbacka

Kvällens program

  • Jeppo Biogas – Vad är pågång inom biogasen
  • ProAgria – Informerar om råd  2020 och de olika teman som kan väljas.
  • ÖSP – Ombudsman Fredrik Grannas informerar om det senaste gällande både lantbrukspolitken och lite om marknadsläget

 

Jeppo Biogas bjuder på kaffe och en salt bit.

Arrangörer: Nykarleby, Munsala och Jeppo lokalavdelningar

Bondesnack ikväll kl.19:30 på Maggies Café

Bondesnack ikväll kl.19:30 på Maggies Café

Bondesnack NedervetilBönder se hit!

Välkommen på bondesnack ikväll kl.19:30 på Maggies Café  Adress: Emetstrand 310, Kronoby

Medverkar:

  • Marin Högnäs från Lokaltapiola, Aktuellt inom försäkringar
  • Fredrik Grannas och Mikael Åsvik från ÖSP Vad händer på förbundet just nu
  • Mats Björklund, ger oss en inblick i ekonomin

 

Arrangeras av Nedervetil, Terjärv, Kronoby och Karleby lokalavdelningar.

Kom som du är

LokalTapiola står för kvällens bespisning

 

ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott: Använd inhemsk spannmål istället för import!

ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott: Använd inhemsk spannmål istället för import!

ÖSP:s och SLC:s spannmålsutskott kan konstatera att vi inte har en fungerande spa

nnmålsmarknad i Finland när Lantmännen Agro importerar 3 000 ton korn till Vasa i ett läge där det inhemska utbudet är helt tillräckligt för att uppfylla efterfrågan på den inhemska marknaden.

Priset på korn och spannmål underskrider idag produktionskostnaderna. I ett sådant

bty

läge pressar importen ytterligare den lokala prisnivån i Finland och håller spannmålspriserna på en konstgjort låg nivå. Det försvårar ytterligare den svåra situation gårdarna befinner sig denna odlingssäsong då 10 procent av arealen i Finland har blivit oskördad och torkningskostnaderna har skjutit i höjden på grund av den regniga hösten.

Enligt beräkningar blir dessutom importen dyr om man utgår från normal inhemsk ren spannmålskvalitet, cirka 170 euro per ton fritt i hamnen, samtidigt som man håller sin prisnotering oförändrad på 137 euro per ton på den inhemska marknaden. Skulle Lantmännen Agro höjt sitt pris till 170 euro per ton skulle man lätt fått ihop den önskade mängden på den inhemska marknaden.

Med ett dylikt pris kan anskaffningsområdet vara betydligt större. Producentorganisationen har beredskap att snabbt hjälpa till att lösa dylika behov av spannmålsråvara på ett inhemskt hållbart sätt, så att liknande situationer som denna kan undvikas.

Arbetsgivardag om utländsk arbetskraft arrangeras den 8.11

Arbetsgivardag om utländsk arbetskraft arrangeras den 8.11

Välkommen på utbildning

ÖSP arrangerar i samarbete med kursgården en arbetsgivardag om utländsk arbetskraft

Tidpunkt: Ons 8.11 kl. 9 -15

Plats: I Vasa på hotell Royal Vasa

Program

  • Sonja Pihlaja från TE-byrån i Birkaland – Rätt att arbeta i Finland
  • Fredrik Holmlund och Mari Liukkonen från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland föredrar om granskningar och  beställaransvar
  • Kristel Nybondas från Landsbygdens arbetsgivarförbund informerar om kollektivavtal och beskattning av utländsk arbetskraft

Anmäl er senast den 1.11 på www.eduya.fi

Har ni frågor kontakta Henrik Ingo på YA tfn, 044 750 3229

Logor

arbetsgivardag

 

 

 

SLC uppmanar beslutsfattare: Ställ krav på ansvarsfull upphandling!

SLC uppmanar beslutsfattare: Ställ krav på ansvarsfull upphandling!

Finland har en av världens strängaste miljö- och djurskyddslagstiftning men samtidigt använder offentliga instanser hundratals miljoner euro på att årligen köpa in matvaror som inte uppfyller de krav som Finlands lagstiftning ställer på matproduktionen. SLC anser att det är nu hög tid att ställa upp mål och kvalitetskrav för ansvarsfull upphandling, vilket i praktiken möjliggör finländsk mat i de offentliga köken. Verktyg finns och nu är bollen hos kommunerna, samkommunerna och inte minst hos de kommande landskapen.

Välj mat från Finland

Upphandling av ansvarsfullt producerad mat ligger i tiden anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. I Finland produceras bland världens renaste och tryggaste livsmedel. Det bör även synas i de offentliga köken.

– Finland ligger i världstoppen när det gäller att använda minst antibiotika för produktionsdjur. Vi har likaså en hög djurväldfärd och djurhälsa, nolltolerans gällande salmonella i Finland och strikt användning av växtskyddsmedel, säger Tomas Långgård, svinproducent samt styrelsemedlem i SLC och ordförande för Österbottens svenska producentförbund ÖSP.

 Inhemsk mat genom kvalitetskriterier
Statsrådets principbeslut från sommaren 2016 ligger till grund för flera färska guider och hjälpmedel som i praktiken vägleder hur goda odlingsmetoder med tanke på miljö, djurens välbefinnande och hälsa ssvingård_bonde1_AH_previewamt livsmedelssäkerhet kan beaktas i upphandlingen.

Nu är det dags att i praktiken anamma statsrådets beslut om goda odlings- och produktionsmetoder i upphandlingen anser SLC.

– Det är på beslutsfattarnas och de upphandlingsansvarigas ansvar att ställa upp strategiska mål och krav på den offentliga maten. Genom att i upphandlingen använda kvalitetskriterier som gäller exempelvis djurens välbefinnande eller livsmedelssäkerhet kan man se till att den mat som köps in med offentliga medel motsvarar de krav som ställs på matproduktionen i vårt land, säger SLC:s ordförande Holger Falck.

Kvalitetskriterier för livsmedels egenskaper som i praktiken kan användas är t.ex. att mjölk-, kött- eller äggproducenten hör till programmet för kontroll av salmonella, att användningen av antibiotika bokförs på gården eller att grisarnas svansar inte har kuperats. Finländskt ursprung eller närmat får däremot inte användas som ett direkt minimikrav eller jämförelsekriterium på grund av EU:s princip om icke-diskriminering.

I exempelvis kommunens strategi eller i samband med budgeten kan fullmäktige definiera ramarna och målsättningarna för att öka andelen ansvarsfullt producerad mat i upphandlingen. Strategiska beslut om upphandling kan även göras på landskapsnivå påminner SLC.

 

Tilläggsinformation:
Holger Falck, SLC:s ordförande, tel. 050 555 3711
Tomas Långgård, SLC-styrelsemedlem och ordförande i ÖSP, tel. 050 555 3646

Mera information om upphandling och guider för ansvarsfull livsmedelsupphandling på http://slc.fi/upphandling

 

 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Program för studieresan till Norge för unga bönder

Program för studieresan till Norge för unga bönder

Välkommen med på inspirerande bussresa i Västerled den 15-18.10

Reseprogram

SÖ 15.10

Hemorten – Steinkjer

Uppsamling med buss (Ingves Svanbäck) Till Vasa hamn från Kristinestad och Karleby, se påstigningstidtabell längst ner.

Wasalines färja avgår 8:00, fritt program ombord. Framme i Holmsund kl. 11:30 och i Umeå kl. 12:00 där unga bönder från Västerbotten kommer med.

Från Umeå går resan vidare västerut till Åsele där vi ca 14:30 har kaffepaus på Emmas kök. Ca 15.30 gör vi ett studiebesök i Avasjö hos Daniellsons Ko&Co som är årets nötköttsföretag i Västerbotten.

Runt kl. 18 middag i Hoting på Jennys Diner och vid midnatt är vi framme i Steinkjer och inkvarterar oss på Quality Hotel Grand

Må 16.10

Kl 9:30 avfärd till Gangsta gårdsysteri, vi bekantar oss med osttillverkning och hör om mjölkproduktion, http://www.ysteri.no/   Nessetvegen 11, 7670 Inderøy

Kl.12:00 besök på Mære Landbruksskole där vi börjar med lunch. Vi får höra om hur jordbruksutbildningen och bekanta oss med skolans produktionsanläggningar. Pga av karantenstiden på 48 timmar finns inga möjlgheter att gå in i ladugården. Mæresvegen 163
7710 Sparbu

Ca kl. 16:00 tillbaka i Steinkjer och möjlighet att gå på stan.

Kl. 18:30 avfärd till middagen som hålls på Berg Gård på Inderøy där finns även ett Akevitt destilleri. På middagen deltar unga bönder från området. http://berg-gaard.no/      Kjelvikvegen 71, 7670 Inderöja

Ti 17.10

Steinker – Östersund

Kl. 9:00 avfärd söderut längs E6an. Ca 10:30 är vi framme i Frosta kommun där Karl Moksnes, som leder Frosta Landbrukslag tar emot oss och är dagens guide, vi besöker bla växthus och frilandsodling, träffar lokala bönder och äter lunch. Under eftermiddagen sätter vi fart mot Östersund där vi övernattar på  Quality Hotel Frösö Park. http://www.frosoparkhotel.se/  Middag vid ankomst.

 18.10         

Östersund – Hemorten

Kl. 9:00 avfärd från hotellet till Jämtlands Vingård och Örtagård Öst   http://www.jamtlandsvingard.se/hem  Gården har specialiserat sig på udda produkter.    Övster-Övsjö 118, 840 64 Kälarne

Efteråt fortsätter vi till Sollefteå där vi har lunch på hotell Hallstaberget. Framme i Umeå kl. 17:30 och vi säger hejdå till Västerbottningarna. Båten till Vasa avgår 19:00. Under hemresan äter vi Micke Björklunds skärgårdsbord. Framme i Vasa 00:30 och sen är det bara bussresan hem kvar.

 

Välkommen med

Som reseledare fungerar Ombudsman Fredrik Grannas tel +358 50 358 0198

 

 

OSP

LRF logo

EU flaggan

YA NTM

infotillfälle om ägoregleringar

infotillfälle om ägoregleringar

ÖSP ordnar i samarbete med Lantmäteriverket ett infotillfälle om ägoregleringar onsdagen den 30.8.2017 kl 19:00 vid Övermark UF.

Daniel Backman och Anders Lillqvist från Lantmäteriverket i Vasa berättar om hur ägBild för greppa moregleringar och ägoregleringsutredningar fungerar i praktiken.Rainer Rosendahl från Lantbrukssällskapet berättar om möjligheterna för täckdikning och grundtorrläggning i samband med ägoregleringar.

Orsaken till infotillfället är att berätta allmänt om hur ägoregleringar kommer igång och hur processen fungerar i praktiken t.ex. med tanke på torrläggning. Vi belyser ämnet med exempel från gjorda förrättningar. Vi håller tillfället i Övermark för att där har på markägarnas begäran redan påbörjats en avgiftsfri ägo-regleringsutredning. Målet med utredningen är att reda ut om det finns intresse och förutsättningar för en ägoreglering av åkermark i hela Övermark eller på delar av området. mera info finns under denna länk www.maanmittauslaitos.fi/sv/TNovermark.