Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn

Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn

Checklista för ansvarsfull rekrytering för arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn har offentliggjorts – ger konkreta redskap för att utrota utnyttjande av arbetstagare

 

Vad ska arbetsgivare komma ihåg vid rekrytering och inskolning av utländsk arbetskraft? Vilka är kännetecknen för att arbetstagare utnyttjas och vad ska arbetsgivare göra om problem uppkommer? Detta är frågor som arbetsgivare i jordbruks- och trädgårdssektorn får svar på i en ny checklista. Genom checklistans åtgärder kan arbetsgivare förhindra utnyttjande av arbetstagare. Å andra sidan hjälper listan arbetsgivare att identifiera tänkkbara varningssignaler och att agera på basis av dem.

 

Den senaste tidens nyhetsrapportering har visat att arbetsgivare inom jordbruks- och trädgårdssektorn måste vara uppmärksamma på att arbetsvillkoren förverkligas när de rekryterar och anställer utländsk arbetskraft.

 

Checklistan belyser saker som bör beaktas vid rekrytering och inskolning av arbetskraft, hur man identifierar missbruk och vad man ska göra om problem uppstår. Listan uppmuntrar arbetsgivare att föra en aktiv dialog med anställda och att diskutera principerna för ansvarsfull verksamhet med potentiella rekryteringsföretag.

Checklistan har uppgjorts i samarbete med HEUNI, Europeiska institutet för kriminalpolitik, och branscharbetsgruppen för trygg rekrytering som består av företrädare för branschorganisationer inom lantbruks- och trädgårdssektorn. Heuni har under flera år tagit fram verktyg för företag och offentliga upphandlingsenheter för att förhindra utnyttjande av arbetskraft.

– Under årens lopp har man sett exploatering av arbetstagare med utländsk bakgrund inom olika sektorer, bland annat inom jordbruket. Denna checklista hjälper arbetsgivare att identifiera och förebygga risker samt ingripa vid utnyttjande. Genom checklistans konkreta åtgärder kan jordbruks- och trädgårdsproducenter se till att de agerar ansvarsfullt, säger Saara Haapasaari, hållbarhetsexpert på HEUNI.

– Det är viktigt att alla parter sprider omfattande information i frågan och stärker arbetsgivarnas kunnande inom ansvarsfull rekrytering av utländsk arbetskraft. Genom checklistan vill vi stödja odlarna på ett enkelt och obyråkratiskt sätt för att säkerställa en ansvarsfull rekrytering. Det kan ibland vara avgörande att arbetsgivaren kan ställa rätt frågor till de anställda och kan identifiera varningssignalerna, säger Kristel Nybondas, ordförande för branscharbetsgruppen för trygg rekrytering och vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF.

 

Checklistan distribueras till branschens arbetsgivare genom jordbruks- och trädgårdssektorns branschorganisationer och andra aktörer. Checklistan finns på både svenska och finska på branschorganisationernas webbplatser, till exempel på Landsbygdens Arbetsgivareförbunds webbplats https://tyonantajat.fi/sw/.

 

 

Bilaga:
Ansvarsfull rekrytering checklist 2022 (pdf)

 

Tilläggsinformation:

Kristel Nybondas, ordförande för branscharbetsgruppen för trygg rekrytering och vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, tfn 040 142 8558

 

Saara Haapasaari, hållbarhetsexpert, Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI, tfn 050 476 7855

 

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker

 

Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. har till Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker valt Lillandts grönsaker Ab. Priset utdelas på basen av god kvalitet, gott rykte och företagets framstående verksamhet. Företaget som har sin verksamhet i Pjelax har odling av olika specialgrödor året runt. Utmärkelsen delades ut på ÖSP:s vårmöte måndagen den 11 april.

 

I prismotivering står följande att läsa:

 

Christer Lillandt är företagaren som driver Lillandts Grönsaker Ab. Företaget sysselsätter idag kring 15 – 20 personer. Under åren har Christer arbetat aktivt med att ta fram nya grödor inom växthusodlingen. Allt från minigurkor till bönor har rymts med i försöken. Idag odlar Lillandts främst olika specialgrödor. Företaget har ständigt ett antal testsorter i sin odling. De delar av försöken som lyckas bra leder så småningom till odling i kommersiell skala. Vi får ta del av resultatet från deras målmedvetna arbete när produkterna hittar ut till grönsaksdiskarna runt om i landet. Produkterna marknadsförs av Andelslaget Närpes Grönsaker där Lillandt är medlem.

 

Kvalitetsarbetet är en naturlig del av företagarparets verksamhet. Arbetet innefattar allt från hygienrutiner och personalpolitik till val av bekämpningsmetoder. Lillandts använder i huvudsak biologiskbekämpning när situationen så kräver och det viktiga arbetet med pollinering sköts uteslutande av humlor. Miljömedvetenheten är en annan viktig del för Lillandts. Växthusen värms upp med förnyelsebar energi levererat från Pjelax Energi Ab, ett värmeverk som gemensamt ägs av ett antal odlare. Kännetecknande för Christers arbete är att kvalitetsarbetet genomsyrar hela odlingsprocessen allt i från uppvärmning till växtskydd och produktutveckling. Dessutom bör omnämnas att Lillandts tilldelats diplom från TE-centralen redan år 2006 som erkänsla för exemplarisk och betydande verksamhet i sysselsättande av invandrare. Man kan med fog påstå att kvalitetsarbetet omspänner hela företagets verksamhet.

 

 

Foto: Fredrik Grannas

Tillägsuppgifter:

 

Trädgårdsombudsman, ÖSP

David Pettersson

0505632719

Trädgårdsavdelningars årsmöten 2022

Trädgårdsavdelningars årsmöten 2022

Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Tisdag 22 mars 2022 kl.18:00 på Korsnäsgården.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Onsdag 23 mars 2022 kl. 18.00 på Oneil’s kitchen.

Vi bjuder på buffé. För serveringens skull önskas anmälan om deltagande till Ulf Harf,

tfn 044 516 4825, senast 20.3.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

 Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 24 mars 2022 kl. 19.00 på Norrback Bystuga.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

 

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2022.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelserna

 

ÖSP:s trädgårdsutskott fördömer ocker och osaklig behandling

ÖSP:s trädgårdsutskott fördömer ocker och osaklig behandling

PRESSMEDDELANDE
3.2.2022
ÖSP:s trädgårdsutskott fördömer ocker och osaklig behandling  Österbottens svenska producentförbunds, ÖSP:s, trädgårdsutskott tar bestämt avstånd från människohandel, ocker och all slags utnyttjande av arbetskraft. Utskottet ser mycket allvarligt på fallen av misstänkt ocker inom växthussektorn i Sydösterbotten. Trädgårdsutskottet förutsätter att ärendet utreds grundligt och att de skyldiga ställs till svars för sina gärningar.Trädgårdsutskottet uppmanar samtliga medlemmar att kontakta polisen om det finns orsak till minsta misstanke om brott. Trädgårdsutskottet vid ÖSP sammankallades till ett extrainsatt möte den 24 januari och uttalandet med uppmaning till medlemmarna att kontakta polisen vid misstanke om brott publicerades i tidningen Landsbygdens Folk den 25 januari.Alla branscher måste ta arbetarskyddsfrågor och -rättigheter på största allvar och verka i enlighet med finländsk lagstiftning. ÖSP fortsätter samarbeta med myndigheter och andra berörda parter för att ta fram bättre åtgärder för att motarbeta missförhållanden för arbetskraft.Österbottens svenska producentförbund, ÖSP, är en branschorganisation för svenskspråkiga jord- och skogsbrukare och trädgårdsproducenter i Österbotten. ÖSP är en del av producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Smith, verksamhetsledare, ÖSP
Telefon 041 465 1094, e-post johanna.smith@slc.fi

https://slc.fi/  
https://www.ösp.fi/

  

 

Projektledare inom vattenrening sökes

Projektledare inom vattenrening sökes

Österbottens svenska producentförbund r.f. söker en projektledare till VattRe-projektet. Din arbetsuppgift blir att hjälpa växthusodlarna att hitta realistiska lösningar på hur de i sina egna växthusodlingar kan minska miljöbelastningen från vattenhanteringen. VattRe-projektets mål är att ytterligare minska den österbottniska växthusproduktionens miljöbelastning genom förbättrad vattenhantering vilket inkluderar vattenrecirkulering eller vattenrening samt precisionsbevattning. Projektets genomförande inkluderar åtgärder som inbegriper praktiska försök och utvärdering av olika system och metoder för vattenrecirkulering och vattenrening i samarbete med kommersiella odlare. Arbetet inleds senast 1.12.2021 och pågår i två år.

Vi söker en självgående, drivande person med kunskaper inom energi-, vatten- eller miljö-teknik. Du bör ha god samarbetsförmåga och vara en god kommunikatör. Du kan även växelverka tillfredsställande på svenska, finska och engelska, både muntligt och skriftligt. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete där du själv har möjlighet att utforma din arbetsdag. Arbetet förutsätter god självdisciplin och ett resultatinriktat arbetssätt. Placeringsort är Närpes, möjlighet till distansarbete finns i någon mån.

Vänligen skicka ditt CV och dina löneanspråk till trädgårdsutskottets ordförande Johanna Smith, ÖSP,  Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa eller via epost: johanna.smith@slc.fi senast 7.10.2021.

Mer uppgifter om arbetet får du av t.f. trädgårdsombudsman David Pettersson 050 563 2719 eller per epost: david.pettersson@slc.fi

 

För tillfället är många odlare dåligt förberedda på ett eventuellt kommande krav på vattenrecirkulering. Projektet fokuserar därför på försök och utvärdering av olika alternativ i samarbete med kommersiella odlare genom praktiska försök.

 

Rening av överskottsvattnet fokuserar på att avlägsna främst kväve och fosfor men också övriga näringsämnen beroende på system eller metod. En märkbar minskning av kväve- och fosfor-innehållet skulle minska näringsutsläppen avsevärt. Vattenrening är ett alternativ till förbättrad vattenhantering om en odling av en eller annan orsak inte kan installera ett recirkuleringssystem utan även i fortsättningen måste släppa ut vattnet. Om växthusbotten är dränerad på normalt sätt kan man t.ex. bygga en ”blindbrunn” för uppsamling av överskottsvatten och här kan vattnet behandlas eller filtreras före det släpps ut. Detta alternativ ska utredas framför allt för mindre växthusföretag som inte har ekonomiska möjligheter att installera recirkulering.

Resultaten uppföljs genom att försöken utvärderas av både odlarna själva och projektledaren genom veckovisa uppdateringsinlägg om projektet på webbplatsen Växtkraft (vakra.fi). En mer omfattande utvärderingsrapport skrivs i slutet av försöken och även en broschyr som sammanfattar de centrala resultaten tillsammans med under försöken tagna foton. Broschyren görs med tanke på att informationen ska nå så många som möjligt i målgruppen på ett lätt sätt.

 

VattRe-projektets mål nås genom konkreta åtgärder som inbegriper praktiska försök och utvärdering av olika system och metoder för vattenrecirkulering och vattenrening i samarbete med kommersiella odlare. Projektet strävar efter att hitta realistiska alternativ för hantering av överskottsvattnet genom antingen rening eller recirkulering. Med realistiska alternativ menas metoder och system som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbara där de specifika utmaningar som finns i Österbotten har tagits i beaktande. Detta innebär att bl.a. råvattenkvaliteten, olika växthustyper och kostnader bör beaktas.

För att VattRe-projektet ska framskrida enligt planen kan följande lista över åtgärder användas i planering och utvärdering av projektets förverkligande. VattRe-projektet ska:

1) Kartlägga vattenhanteringens nuläge i klustret. Vilka odlare har redan recirkulering eller rening och vill de dela med sig av sin kunskap och erfarenhet? Projektledaren kontaktar alla ÖSPs odlarmedlemmar först genom mejl och därefter via telefon och skriver ner en lista över svaren. Informerar samtidigt om att projektet söker försöksodlingar. Listar de odlare som redan har recirkulering eller rening och intervjuar dem samt gör även besök i mån av möjlighet; hur fungerar deras system, för- och nackdelar och för hurudan typ av växthus lämpar de sig. Detta är viktig dokumentation som kommer att fungera som grund för följande åtgärder.

2) Utreda (i teorin) olika alternativ för vattenrening och -recirkulering. Kontakta de företag som redan tidigare meddelat intresse för VattRe-projektet men sök även fram nya samarbetspartners. I detta skede vet projektledaren också vilka växthusföretag som är intresserade av att delta som försöksodlingar vilket underlättar valet av vilka företag och system/metoder som ska användas i den praktiska delen.

3) Gör steg-för-steg-plan för de praktiska försöken inkluderat tidtabell och kostnadskalkyl. Ingå avtal med växthusföretagen och företagen som erbjuder valda produkter (tjänster) för vattenrening och -recirkulering. Tillsammans med rådgivare i klustret planeras även precisionsbevattning för försöksodlingarna. Starta upp försöken enligt planen.

4) Följ upp försökens resultat genom att jämföra situationen före och situationen efter försöken. Detta görs i form av beräkningar av råvattenanvändning (volym och euro), gödningsmängder (volym och euro), överskottsvatten (volym och näringsinnehåll) samt övriga parametrar. Dessa resultat måste förstås tillämpas enligt ifall det handlar om ett recirkulerings- eller ett reningsförsök. Till detta ”före och efter-scenario” ska även kostnadskalkyler bifogas.

5) Informera om resultaten genom att skriva och publicera a) en officiell slutrapport, b) en eller flera artiklar till olika branschtidningar och c) flera stycken infobroschyrer som sammanfattar de olika försöken i punktform tillsammans med illustrativt material.

 

 

 

 

 

 

ÖSP söker en vikarierande trädgårdsombudsman

ÖSP söker en vikarierande trädgårdsombudsman

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation
som bedriver jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i
Österbotten för 5700 medlemmar på 2700 lantbrukslägenheter varav
140 är växthusföretag.

Vi söker nu en vikarierande TRÄDGÅRDSOMBUDSMAN

ÖSP:s trädgårdsombudsman sköter intressebevakningen för de finlandssvenska
trädgårds- och frilandsproducenterna. Placeringsort är Vasa, men arbetet förutsätter
resande både i Österbotten och inom Finland. Arbetet är omväxlande och
ger en god inblick i politiskt beslutsfattande och utformandet av det nationella
stödsystemet.
Vi förväntar oss av sökande en för arbetet lämplig yrkeshögskoleutbildning som
hortonom- eller agrologutbildning eller annan motsvarande utbildning samt insikter
i särskilt växthusnäringens produktionsförutsättningar. Tjänsten förutsätter
god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete.
Det ses som en fördel om sökande har tidigare erfarenhet av intressebevakning
och jordbrukspolitik samt kunskap om det österbottniska växthusklustret.
Tilläggsinformation ges av verksamhetsledare Susanne West tfn 050-590 1940.
Anställningen inleds senast 1.8.2021 men kan inledas tidigare enligt överenskommelse.
Arbetet är på heltid och tidsbundet fram tills 31.7.2022 men med eventuell
möjlighet till förlängning.
Ansökningar med löneanspråk sänds till Österbottens svenska producentförbund
r.f., Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa eller per e-post till susanne.west@slc.fi
senast 26 mars 2021. Ansökningarna returneras inte.

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2020

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2020

Handelsträdgård Martin Sigg Ab, Martin och Carola Sigg

I början på 1950-talet byggde Martins far sitt första växthus och 1983 övertog Martin sina föräldrars fyra växthus och började odla tomater och gurkor på 2 800 m2.  1987 revs två av föräldrarnas glasväxthus och ersattes med två nya. År 2000 tog Sigg odlandet ett steg längre och var bland de första som investerade i konstljus för tomatodling året runt. I och med att ett glasblockväxthus för året runt tomatproduktion byggs 2005 utökas odlingsarealen med drygt 6 000 m2. Martin och Carola har också varit föregångare då det gäller LED-belysning i tomatproduktion. De första LED-lamporna installerades år 2013 och idag odlas tomat året runt på en areal om knappt 10 000 m2 under LED-belysning, varav 3000 m2 under 100% LED. Handelsträdgården är certifierad enlig IP Frukt & Grönt och sysselsätter idag 8 till 9 anställda samt Carola och Martin.

Martin och Carola har alltid varit villiga att visa upp sin anläggning och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De har inte heller varit främmande för att testa nya saker vare sig då det gäller odlingstekniska eller plantfysiologiska försök och projekt.

Våra medarbetare i växthusprojekten

Våra medarbetare i växthusprojekten

 

Våra medarbetare inom växthusprojekten i Närpes presenterar sig som bäst på projektens gemensamma Instagram-kanal @vakra.fi. Gå in och bekanta er med dem, följ kontot och passa också på att besöka den nya webbplatsen vakra.fi. På webbplatsen finns kontaktuppgifter, rapporter och information om projekten.
Gänget bakom Växtkraft (från vänster):
Sandra, Moa, Irene och Mikael
📷@karolinaskaos
#växtkraft #visitnärpes #österbotten #vakra #innovation #österbottenlevererar

 

WEBBPLATSEN VÄXTKRAFT (VAKRA.FI) LANSERAD! 

WEBBPLATSEN VÄXTKRAFT (VAKRA.FI) LANSERAD! 

 

 

ÖSPs alla växthusprojekt finns nu samlade på en gemensam webbplats kallad Växtkraft, besök oss på adressen:

https://vakra.fi/

Ni är även välkomna att följa projekten på vårt instagramkonto med samma namn:

https://www.instagram.com/vakra.fi/

Växtkraft fungerar som en plattform för utvecklingen av den inhemska växthusbranschen. Fyra växthusprojekt ligger bakom webbplatsen; Innoväxthus (avslutat) och pågående Lyftkraft, Digitomkku och Jaustra.

På Växtkraft informerar vi om vad som är aktuellt i projekten och man kan ta del av projektens material i form av dokument och videon. Snart kommer även en inloggningsfunktion att vara tillgänglig! Via den kommer ÖSPs medlemmar få tillgång till mer material och ett diskussionsforum.

Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

Trädgårdsavdelningarnas årsmöten

Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Tisdag 30 juni 2020 kl. 19.00 på Dynamohuset.

 

Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Onsdag 1 juli 2020 kl. 19.00 på Kajane.

 

Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 2 juli 2020 kl.18.30 på Strandmölle.

 

——————————————————————————————

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2020.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelserna

12