ÖSP har översatt medborgarinitiativ om förebyggande av vargskador. Initiativet syftar bl.a. till att få igång en ny lagberedning som kunde möjliggöra för ett effektivare ingripande gällande problemindivider som förorsakar skada.

Till dags datum har över 22 000 personer skrivit under initiativet, för att det skall gå vidare till riksdag krävs 50 000 underskrifter. Vi uppmanar nu alla som vill få en ändring till stånd att skriva under initiativet. Här nere kan ni läsa översättningen som ÖSP gjort. Sista dagen för undertecknade är 25.5 och närmare sig raskt.

Medborgarinitiativets nummer är 112/52/2017 och hittas på https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2702

Medborgarinitiativets titel

Förebyggande av vargskador

Datering av initiativet

25.11.2017

Initiativets form

Förslag om att lagberedning ska inledas

Justitieministeriets ärendenummer

OM 112/52/2017

Innehållet i initiativet

Livet på landsbygden och jakt med hund är en del av finländsk kultur och finländska traditioner samt stark del av vår identitet. Det här medborgarinitiativets mål är att främja och försvara denna livsstil samt skydda den utrotningshotade stammen av skogsren i Finland.

Beslut om målsättningarna för skötseln av vargstammen och stammens reglering ska enligt EU:s närhetsprincip göras lokalt. Besluten bör göras på ett ändamålsenligt sätt och möjligen nära de människor vars vardag berörs.

Det ska vara möjligt att ingripa effektivare och snabbare gällande problemindivider av vargar som förorsakar skada. För att återbörda och upprätthålla människoskyggheten hos vargen ska det i lagstiftningen klargöras de kriterier för när omedelbart ingripande är möjligt i hela landet och speciellt i vargrevirområden och skogsrenens utbredningsområden.

Motiveringar

Inledning

Vargen hör till Finlands natur men vargen får inte äventyra människors eller husdjurs trygghet, den utrotningshotade stammen av skogsren eller den hundjakt som är en stark del av finländsk kultur, tradition och livsstil.

Nuläge

Vid bedömning av förutsättningarna för beviljande av dispens som avses i 41 a § 1 mom. 1—3 punkten i jaktlagen ska Finlands viltcentral utreda följande:
1) beståndet av eller tillståndet hos beståndet av den viltart som omfattas av dispensen inom det område som ansökan om dispens gäller, på landskapsnivå och i hela landet,
2) beteendet hos den individ av en viss viltart som omfattas av dispensen inom det område som ansökan om dispens gäller,
3) vid behov omständigheter som har samband med grunden för ansökan om dispens och som det finns uppgifter om hos myndigheter, organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter och forskningsinstitut,
4) åtgärder som sökanden kan vidta i stället för att behöva dispens.

Tillståndsprocessen är i allmänhet för långsam för att förhindra direkta skador. Ansökan om dispens baserad på skador från Finlands viltcentral upplevs besvärligt och kriterierna för beviljande av dispens är orimliga. I de fall där dispens beviljats gör dispensens strama villkor vargjakten onödigt besvärlig.

Enligt Lukes forskningsprofessor Ilpo Kojola är uppskattningen av vargens livskraft enbart på basen av stammens storlek i någon mån konstgjord. Globalt sett är vargen inte utrotningshotad. Källa: Ilkka 26.10.2017

Det finns ingen nationell vargstam i Finland. Stammen i Finland är en liten randpopulation i Väst utav den stora vargpopulationen i Ryssland.
Den finländska staten har inte tillräckligt målmedvetet påverkat den Europeiska Unionen, för att vargen ska flyttas från naturdirektivets bilaga 4 till bilaga 5 i hela landet.

Vid dödande eller skadande av varg är utgångsläget alltid ett grovt jaktbrott. Gärningsmannen är alltid misstänkt och tvingas försvara sig mot misstankar och till och med åtal, fast det skulle vara frågan om nödvärn för att förhindra allvarlig skada eller hot. Att fastställa kriterierna för rätten till omedelbara åtgärder och genom att ta i bruk motsvarande bestämmelser i jaktlagstiftningen som i den svenska jaktlagens §28 skulle man ha klarare lagstiftning gällande olika kritiska situationer.