PRESSMEDDELANDE

Österbottens svenska producentförbund ÖSP

29.9.2022

LIVSMEDELSMARKNADSLAGEN

I onsdags presenterade jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen ett lagförslag för att skärpa livsmedelsmarknadslagen med avsikt att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan.  Minister Kurvinens föregångare Jari Leppä aviserade vid ett flertal tillfällen redan under 2021 att en uppdatering av lagstiftningen är nödvändig för att reglera livsmedelsmarknaden.

Under hela 2000-talet har utvecklingen i livsmedelskedjan varit den att detaljhandeln år efter år ökat sin vinst, medan producentens andel har minskat. De senaste åren har jordbrukets svaga lönsamhet ytterligare förvärrats av en snabb kostnadsökning, medan detaljhandeln presenterat rekordresultat.

För att trygga livsmedelsproduktionen är en utjämning av styrkeförhållandet mellan parterna i livsmedelskedjan nödvändig.

Mot den bakgrunden är minister Kurvinens lagförslag välkommet och ett litet steg i rätt riktning, men ändå alldeles otillräckligt, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård. ÖSP är besvikna över att det inte innehåller mera konkreta åtgärder. Att livsmedelsombudsmannens makt och åligganden ökar är bra, men fler åtgärder för att stärka producenternas ställning hade nödvändigt behövts.

ÖSP hade bl.a. motsett en precisering i den tillåtna avtalspraxisen så att problematiken kring att julskinkans pris fastställs före grisen är född, och att potatisen säljs före den är satt, skulle kunna undvikas i framtiden. Ett ordentligt skydd för förädlingsindustrins produktutveckling hade också behövts stipuleras, för att undvika att detaljhandeln genast kopierar produkten och saluför den under sina egna varumärken.

Lagförslaget kommer i föreliggande form dessvärre inte att nämnvärt stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan, utan det behöver ännu kompletteras, säger Långgård.

Österbottens svenska producentförbund rf

För mera information, vänligen kontakta:

Förbundsordförande Tomas Långgård
tfn 050 555 3646
tomas.langgard@agrolink.fi

Verksamhetsledare Johanna Smith
tfn 041 465 1094
johanna.smith@slc.fi