Österbottens svenska producentförbund r.f. söker en projektledare till VattRe-projektet. Din arbetsuppgift blir att hjälpa växthusodlarna att hitta realistiska lösningar på hur de i sina egna växthusodlingar kan minska miljöbelastningen från vattenhanteringen. VattRe-projektets mål är att ytterligare minska den österbottniska växthusproduktionens miljöbelastning genom förbättrad vattenhantering vilket inkluderar vattenrecirkulering eller vattenrening samt precisionsbevattning. Projektets genomförande inkluderar åtgärder som inbegriper praktiska försök och utvärdering av olika system och metoder för vattenrecirkulering och vattenrening i samarbete med kommersiella odlare. Arbetet inleds senast 1.12.2021 och pågår i två år.

Vi söker en självgående, drivande person med kunskaper inom energi-, vatten- eller miljö-teknik. Du bör ha god samarbetsförmåga och vara en god kommunikatör. Du kan även växelverka tillfredsställande på svenska, finska och engelska, både muntligt och skriftligt. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete där du själv har möjlighet att utforma din arbetsdag. Arbetet förutsätter god självdisciplin och ett resultatinriktat arbetssätt. Placeringsort är Närpes, möjlighet till distansarbete finns i någon mån.

Vänligen skicka ditt CV och dina löneanspråk till trädgårdsutskottets ordförande Johanna Smith, ÖSP,  Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa eller via epost: johanna.smith@slc.fi senast 7.10.2021.

Mer uppgifter om arbetet får du av t.f. trädgårdsombudsman David Pettersson 050 563 2719 eller per epost: david.pettersson@slc.fi

 

För tillfället är många odlare dåligt förberedda på ett eventuellt kommande krav på vattenrecirkulering. Projektet fokuserar därför på försök och utvärdering av olika alternativ i samarbete med kommersiella odlare genom praktiska försök.

 

Rening av överskottsvattnet fokuserar på att avlägsna främst kväve och fosfor men också övriga näringsämnen beroende på system eller metod. En märkbar minskning av kväve- och fosfor-innehållet skulle minska näringsutsläppen avsevärt. Vattenrening är ett alternativ till förbättrad vattenhantering om en odling av en eller annan orsak inte kan installera ett recirkuleringssystem utan även i fortsättningen måste släppa ut vattnet. Om växthusbotten är dränerad på normalt sätt kan man t.ex. bygga en ”blindbrunn” för uppsamling av överskottsvatten och här kan vattnet behandlas eller filtreras före det släpps ut. Detta alternativ ska utredas framför allt för mindre växthusföretag som inte har ekonomiska möjligheter att installera recirkulering.

Resultaten uppföljs genom att försöken utvärderas av både odlarna själva och projektledaren genom veckovisa uppdateringsinlägg om projektet på webbplatsen Växtkraft (vakra.fi). En mer omfattande utvärderingsrapport skrivs i slutet av försöken och även en broschyr som sammanfattar de centrala resultaten tillsammans med under försöken tagna foton. Broschyren görs med tanke på att informationen ska nå så många som möjligt i målgruppen på ett lätt sätt.

 

VattRe-projektets mål nås genom konkreta åtgärder som inbegriper praktiska försök och utvärdering av olika system och metoder för vattenrecirkulering och vattenrening i samarbete med kommersiella odlare. Projektet strävar efter att hitta realistiska alternativ för hantering av överskottsvattnet genom antingen rening eller recirkulering. Med realistiska alternativ menas metoder och system som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbara där de specifika utmaningar som finns i Österbotten har tagits i beaktande. Detta innebär att bl.a. råvattenkvaliteten, olika växthustyper och kostnader bör beaktas.

För att VattRe-projektet ska framskrida enligt planen kan följande lista över åtgärder användas i planering och utvärdering av projektets förverkligande. VattRe-projektet ska:

1) Kartlägga vattenhanteringens nuläge i klustret. Vilka odlare har redan recirkulering eller rening och vill de dela med sig av sin kunskap och erfarenhet? Projektledaren kontaktar alla ÖSPs odlarmedlemmar först genom mejl och därefter via telefon och skriver ner en lista över svaren. Informerar samtidigt om att projektet söker försöksodlingar. Listar de odlare som redan har recirkulering eller rening och intervjuar dem samt gör även besök i mån av möjlighet; hur fungerar deras system, för- och nackdelar och för hurudan typ av växthus lämpar de sig. Detta är viktig dokumentation som kommer att fungera som grund för följande åtgärder.

2) Utreda (i teorin) olika alternativ för vattenrening och -recirkulering. Kontakta de företag som redan tidigare meddelat intresse för VattRe-projektet men sök även fram nya samarbetspartners. I detta skede vet projektledaren också vilka växthusföretag som är intresserade av att delta som försöksodlingar vilket underlättar valet av vilka företag och system/metoder som ska användas i den praktiska delen.

3) Gör steg-för-steg-plan för de praktiska försöken inkluderat tidtabell och kostnadskalkyl. Ingå avtal med växthusföretagen och företagen som erbjuder valda produkter (tjänster) för vattenrening och -recirkulering. Tillsammans med rådgivare i klustret planeras även precisionsbevattning för försöksodlingarna. Starta upp försöken enligt planen.

4) Följ upp försökens resultat genom att jämföra situationen före och situationen efter försöken. Detta görs i form av beräkningar av råvattenanvändning (volym och euro), gödningsmängder (volym och euro), överskottsvatten (volym och näringsinnehåll) samt övriga parametrar. Dessa resultat måste förstås tillämpas enligt ifall det handlar om ett recirkulerings- eller ett reningsförsök. Till detta ”före och efter-scenario” ska även kostnadskalkyler bifogas.

5) Informera om resultaten genom att skriva och publicera a) en officiell slutrapport, b) en eller flera artiklar till olika branschtidningar och c) flera stycken infobroschyrer som sammanfattar de olika försöken i punktform tillsammans med illustrativt material.