Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 12.4.2021

 

De finländska jordbrukarnas viktigaste uppgift är fortsättningsvis att trygga den inhemska matproduktionen. En viktig fråga för Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) är därför gynnandet av aktiv odling där produktionen av mat och foder är det centrala. Aktiv odling kan också omfatta sådana klimat- och miljöåtgärder som ökar koldioxidbindningen i jordbruksmarken och motsvarande åtgärder som förbättrar markens bördighet, binder näringsämnen och tryggar ett hållbart jordbruk och en hållbar matproduktion på sikt.

 

EU betonar klimat- och miljöåtgärder i den kommande programperioden och ÖSP arbetar för att det också i fortsättningen skall finnas ett omfattande miljöersättningssystem där jordbrukarna kan välja åtgärder som är lämpliga för den egna produktionen och gårdens förhållanden och där åtgärderna är praktiskt genomförbara, ger en positiv miljöeffekt och kostnaderna för dem ersätts. Det finländska miljöersättningssystemet har varit en framgång med hög anslutningsgrad bland jordbrukarna och det är därför viktigt att systemet även i fortsättningen har en central roll i jordbrukarnas miljöarbete. Främjandet av ekologisk produktion är också en viktig del av helheten.

 

En fortsatt hög självförsörjningsgrad av livsmedel kräver också att unga ser en framtid inom primärproduktionen och vill blir jordbrukare. Därför är olika stödformer för unga jordbrukare och möjligheten till smidiga generationsväxlingar som kan anpassas efter gårdarnas olika förutsättningar väldigt viktiga för en fortsatt levande landsbygd.

 

Utformningen av stödsystemet har stor betydelse för hur den finländska matproduktionen utvecklas och tryggas de kommande åren. Beredningen av den kommande stödprogramperioden CAP2027 är nu inne i en mycket intensiv fas och ÖSP deltar aktivt i beredningen via Svenska lantbruksproducenters centralförbund SLC.