Om ÖSP

20230810_203907

Österbottens svenska producentförbund r.f.

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en intresseorganisation för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.

ÖSP är medlem i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) som verkar på riksnivå. Centralförbundet ger ut medlemstidningen Landsbygdens Folk.

ÖSP har ca 5 500 medlemmar på 2 750 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring. Förbundsordförande är jordbrukare Tomas Långgård (Malax) och verksamhetsledare är Susanne West.

Speciellt viktiga frågor för oss är:

 • Utkomsten och sysselsättningen
 • Äganderätten
 • Den sociala välfärden
 • Miljön
 • Etik och kvalitet gällande livsmedelsproduktion
 • Marknadsföring och konsumentupplysning
 • Prissättning

Vårt viktigaste mål är att bevara:

 • En livskraftig landsbygd
 • En trygg inhemsk livsmedelsförsörjning

Vi når resultat genom att:

 • Vi är en aktiv kraft i samhället
 • Vi påverkar allmänheten, politikerna och myndigheterna
 • Vi blir hörda som sakkunniga i arbetsgrupper och i lagberedningen
 • Vi ger utlåtanden
 • Vi samarbetar med andra närstående organisationer

Organisation

ÖSP består av 33 lokalavdelningar som finns i hela Österbotten. Av dessa 33 så är fyra trädgårdsavdelningar varav tre bevakar främst växthussektorn och en som bevakar frilandsodlarnas intressen.

Lokalavdelningarna har egna styrelser och du hittar kontaktuppgifter till alla här!

Förbundet sammankommer till årliga stadgeenliga förbundsmöten (både vår och höst). På mötena behandlas aktuella ärenden, lantbrukspolitik och motioner som inlämnas av förbundets lokalavdelningar. Verksamhetsberättelse, budget och bokslut samt val av styrelse och fullmäktige. Förbundsmötet utgör förbundets högsta beslutande organ.

ÖSP:s fullmäktige sammankommer minst två gånger per år. Fullmäktige förbereder förbundsmötet, godkänner verksamhetsplan samt väljer ÖSP:s representanter till SLC:s fullmäktige.

Förbundsstyrelsen består av ordförande och viceordförande samt sju övriga ledamöter. Styrelsen behandlar förbundets angelägenheter och utser utskott. Styrelsen har möten ungefär en gång per månad.

Historik

Den 14 december 1934 bildades Svenska Lantbruksproducenternas Förbund i Österbotten r.f. På ett extra möte den 26 september 1945 i Vasa med Svenska lantbruksproducenternas Förbund i Österbotten r.f., antog man nya stadgar för förbundet och ändrade namnet till Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) Vid utgången av 1945 hade förbundet över 8000 enskilda personer som medlemmar.

Den 7 december 1945 bildades centralorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC) för ett centralt samarbete mellan de fyra landskapsförbunden Nyland, Åboland, Åland och Österbotten.