Cirkulär växthusekonomi (VattRe)

Inom projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) undersöks metoder för att behandla och recirkulera bevattningsvatten vid växthusodlingar. Eftersom recirkulering kanske inte är ett realistiskt alternativ vid alla odlingar undersöker projektet också olika alternativ hur man kan minska mängden näringsämnen i överskottsvatten, som måste släppas ut i naturen. Förbättrad vattenhantering behövs för att minska miljöbelastningen från växthusproduktionen och därför finns det här projektet.

Fördelarna med att recirkulera vatten är att odlaren kan minska förbrukningen av både vatten och gödningsämnen och på så sätt få lägre kostnader. Miljön gynnas av mindre råvattenanvändning och minskade näringsutsläpp, vilket innebär att vattenkvaliteten i närliggande vattendrag kan förbättras. En annan fördel är att konsumenterna får njuta av ännu miljövänligare grönsaker, vilket av många kan ses som positivt.

Projektet handlar inte bara om teori, utan också väldigt mycket om praktik och därför kommer båda alternativen, recirkulering och rening, att testas i praktiken vid försöksodlingar. Hoppet är att växthusföretagare via projektet ska kunna hitta ekonomiskt och praktiskt genomförbara lösningar till rening av överskottsvatten och därför ska odlarnas verklighet och åsikter tas i beaktande och väga tungt.

Projekttiden är 1.12.2021-31.8.2024 och budgeten för projektet är 198 500 euro, varav Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och finska staten står för 158 500 euro.

Mer info finns på https://vakra.fi/projekt/vattre/

Kontakt

Heidi Smart, projektledare
Tfn +358 (0)50 476 9032
heidi.smart@slc.fi