Österbottens svenska producentförbund r.f.

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå. Centralförbundet utger medlemstidningen Landsbygdens Folk som utkommer varje fredag förutom under påsk- och julhelgerna samt under två veckor i juli.

ÖSP har ca 5 900 medlemmar på 2 950 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring. Förbundsordförande är jordbrukare Tomas Långgård (Malax) och tf. verksamhetsledare Susanne West.

Speciellt viktiga frågor för oss är:
 • Utkomsten och sysselsättningen
 • Äganderätten
 • Den sociala välfärden
 • Miljön
 • Etik och kvalitet gällande livsmedelsproduktion
 • Marknadsföring och konsumentupplysning
 • Prissättning
 
Vårt viktigaste mål är att besvara:
 • En livskraftig landsbygd
 • En trygg inhemsk livsmedelsförsörjning
Vi når resultat genom att:
 • Vi är en aktiv kraft i samhället
 • Vi påverkar allmänheten, politikerna och myndigheterna
 • Vi blir hörda som sakkunniga i arbetsgrupper och i lagberedningen
 • Vi ger utlåtanden
 • Vi samarbetar med andra närstående organisationer

Organisation

ÖSP består av 33 lokalavdelningar som finns i hela Österbotten. Av dessa 33 så är tre trädgårdsavdelningar som bevakar främst växthussektorn och en lokalavdelning bevakar frilandsodlarna

Lokalavdelningarna har egna styrelser och du hittar kontaktuppgifter till alla här!

Förbundet ÖSP sammankommer till årliga stadgeenliga förbundsmöten både vår och höst. På mötena behandlas aktuella ärenden, lantbrukspolitik och motioner som har inlämnade av förbundets lokalavdelningar. Årsberättelse, budget och bokslut samt val av styrelse och fullmäktige. Förbundsmötet utgör förbundets högsta beslutande organ.

ÖSP:s fullmäktige sammankommer minst två gånger per år. Fullmäktige förbereder förbundsmötet, antar verksamhetsplan samt väljer ÖSP:s representanter i SLC:s fullmäktige.

Förbundsstyrelsen består av ordförande och viceordförande samt av 7 övriga ledamöter. Styrelsen handhar förbundets angelägenheter samt utser utskott och sammankommer en gång per månad.

Historik

Den 14 december 1934 bildades Svenska Lantbruksproducenternas Förbund i Österbotten r.f. På ett extra möte den 26 september 1945 i Vasa med Svenska lantbruksproducenternas Förbund i Österbotten r.f., antog man nya stadgar för förbundet och ändrade namnet till Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) Vid utgången av 1945 hade förbundet över 8000 enskilda personer som medlemmar.

Den 7 december 1945 bildades centralorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC) för ett centralt samarbete mellan de fyra landskapsförbunden Nyland, Åboland, Åland och Österbotten.

Fakta om jordbruket i Österbotten

Åkerareal 110 111 ha
Eko-odlad areal 12 340 eller 11,2 % ha
Spannmål 61 000 ha
Vall 28 000 ha
Potatis 4200 ha
Skogsmark 526 500 ha
Växthusareal 1182 785 m2
Frilandsareal 386 ha
Mjölkkor 14 000 st
Slaktade grisar 185 000 st
Suggor 14 000 st
Dikor 2000 st
Tjurar 10 000 st
Hönor 350 000 st