Trädgård

ÖSP:s trädgårdsavdelning har 152 anslutna gårdar med 252 personmedlemmar fördelade på 4 lokalavdelningar; Frilandsodlarna, Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter,  Malaxnejdens trädgårdsproducenter och Närpes trädgårdsproducenter. Dessutom finns 90 gårdar med 135 personer som är stödande medlemmar. Verksamheten leds av trädgårdsutskottet där trädgårdsombudsmannen fungerar som sekreterare. Varje höst hålls det s.k. representantskapsmötet där lokalavdelningarna väljer vem som skall föreslås till utskottet. Utskottet väljs av förbundsstyrelsen.

Trädgårdsutskottet 2022 leds av ordf.  Joakim Strand (Närpes), Tore Svarvar (Malax) fungerar som viceordförande. Övriga utskottsmedlemmar är; Conny Söderback  suppleant Håkan Berg (Malax), Jennifer Ivars och Ulf Harf, suppleant Jonathan Nordberg (Närpes), Jens Juthström och Mikael Åkersten, suppleant Kenneth Westberg  (Korsnäs), Stefan Gulin (förbundsstyrelsens representant) samt Stefan Skullbacka (Närpes Grönsaker). Trädgårdsombudsman är David Pettersson.

WEBBPLATSEN VÄXTKRAFT (VAKRA.FI) LANSERAD! 

ÖSPs alla växthusprojekt finns nu samlade på en gemensam webbplats kallad Växtkraft, besök oss på adressen:

Ni är även välkomna att följa projekten på vårt instagramkonto med samma namn:

https://www.instagram.com/vakra.fi/

Växtkraft fungerar som en plattform för utvecklingen av den inhemska växthusbranschen. Fyra växthusprojekt ligger bakom webbplatsen; Innoväxthus (avslutat) och pågående Lyftkraft, Digitomkku och Jaustra.

På Växtkraft informerar vi om vad som är aktuellt i projekten och man kan ta del av projektens material i form av dokument och videon. Snart kommer även en inloggningsfunktion att vara tillgänglig! Via den kommer ÖSPs medlemmar få tillgång till mer material och ett diskussionsforum.

InnoVäxthus-projektet (2016-18)  gör lägesbedömning av Österbottens växthusnäring tillsammans med dess aktörer för att identifiera och hjälpa förverkliga utvecklingsteman för näringen.

 

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2022

Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. har till Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker valt Lillandts grönsaker Ab. Priset utdelas på basen av god kvalitet, gott rykte och företagets framstående verksamhet. Företaget som har sin verksamhet i Pjelax har odling av olika specialgrödor året runt. Utmärkelsen delades ut på ÖSP:s vårmöte måndagen den 11 april.

 

I prismotivering står följande att läsa:

 

Christer Lillandt är företagaren som driver Lillandts Grönsaker Ab. Företaget sysselsätter idag kring 15 - 20 personer. Under åren har Christer arbetat aktivt med att ta fram nya grödor inom växthusodlingen. Allt från minigurkor till bönor har rymts med i försöken. Idag odlar Lillandts främst olika specialgrödor. Företaget har ständigt ett antal testsorter i sin odling. De delar av försöken som lyckas bra leder så småningom till odling i kommersiell skala. Vi får ta del av resultatet från deras målmedvetna arbete när produkterna hittar ut till grönsaksdiskarna runt om i landet. Produkterna marknadsförs av Andelslaget Närpes Grönsaker där Lillandt är medlem.

 

Kvalitetsarbetet är en naturlig del av företagarparets verksamhet. Arbetet innefattar allt från hygienrutiner och personalpolitik till val av bekämpningsmetoder. Lillandts använder i huvudsak biologiskbekämpning när situationen så kräver och det viktiga arbetet med pollinering sköts uteslutande av humlor. Miljömedvetenheten är en annan viktig del för Lillandts. Växthusen värms upp med förnyelsebar energi levererat från Pjelax Energi Ab, ett värmeverk som gemensamt ägs av ett antal odlare. Kännetecknande för Christers arbete är att kvalitetsarbetet genomsyrar hela odlingsprocessen allt i från uppvärmning till växtskydd och produktutveckling. Dessutom bör omnämnas att Lillandts tilldelats diplom från TE-centralen redan år 2006 som erkänsla för exemplarisk och betydande verksamhet i sysselsättande av invandrare. Man kan med fog påstå att kvalitetsarbetet omspänner hela företagets verksamhet.

 

 

 

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2020

Handelsträdgård Martin Sigg Ab, Martin och Carola Sigg

I början på 1950-talet byggde Martins far sitt första växthus och 1983 övertog Martin sina föräldrars fyra växthus och började odla tomater och gurkor på 2 800 m2. 1987 revs två av föräldrarnas glasväxthus och ersattes med två nya. År 2000 tog Sigg odlandet ett steg längre och var bland de första som investerade i konstljus för tomatodling året runt. I och med att ett glasblockväxthus för året runt tomatproduktion byggs 2005 utökas odlingsarealen med drygt 6 000 m2. Martin och Carola har också varit föregångare då det gäller LED-belysning i tomatproduktion. De första LED-lamporna installerades år 2013 och idag odlas tomat året runt på en areal om knappt 10 000 m2 under LED-belysning, varav 3000 m2 under 100% LED. Handelsträdgården är certifierad enlig IP Frukt & Grönt och sysselsätter idag 8 till 9 anställda samt Carola och Martin.

Martin och Carola har alltid varit villiga att visa upp sin anläggning och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De har inte heller varit främmande för att testa nya saker vare sig då det gäller odlingstekniska eller plantfysiologiska försök och projekt.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2018

Conny Söderbacks trädgård Oy Ab, Conny Söderback och Lisbeth Kosonen

År 1973 byggde Connys föräldrar sitt första växthus på 1 300 m2 efter att de återvänt från Sverige. Först odlades tomat och senare gurka, men på 1990-talet övergick de till att odla kruksallat på bord. Conny och Lisbeth tog över odlingen år 2000 och utvidgade den med 1 000 m2. 2006 byggdes en fastbränslecentral och 2013 förstorades arealen med ytterligare 1 300 m2. Samtidigt började automatiseringen av sallatsodlingen. 2017 revs de gamla växthusen från 1973 och ersattes med ett nytt blockväxthus på 4 500 m2. Idag är både bevattningen och glesningen automatiserad. Förgrodda sallatsplantor sätts ut i bortre ändan av växthusen och flyttas automatiskt mot packrummet där sallaten skördas efter sex veckor. Bevattningen är recirkulerande och anläggningen värms i huvudsak med flis. Conny och Lisbeth skördar issallat 6 gånger per vecka året om och har idag tio anställda. Produkternas kvalitet har högsta prioritet och företaget är certifierat enligt IP Frukt & Grönt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Årets Kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2016

Oy Gulin Ab, Stefan och Mikaela Gulin

Stefan och Mikaela Gulin driver företaget Oy Gulin Ab och odlar tomat året om på en areal om ca 13 000 m2. Stefans föräldrar Håkan och Alice började vid sidan om sitt jordbruk år 1998 att odla tomater på knappt 2 000 m2 . Under år 2004 tog Stefan över jordbruket och växthusodlingen efter sina föräldrar. Då bedrevs också äggproduktion på gården, men den har upphört och Stefan och Mikaela har satsat på jordbruket och växthusodlingen. Odlingen utvecklades och belysning installerades för odling året om. Anläggningen har byggts ut i två etapper och under de senaste åren har de också satsat i LED-belysning. Sina grönsaker levererar paret till andelslaget Närpes grönsaker och de är som odlare kända för att satsa på en god kvalitet och noggrannhet i sin odling.

Stefan har också ställt sig till förfogande för olika förtroendeuppdrag inom Österbottens Svenska Producentförbund r.f.

  • Styrelsemedlem i Närpes trädgårdsproducenter sedan 4.3.2006 och dess vice ordförande sedan 1.1.2008
  • Suppleant i ÖSP:s förbundsstyrelse sedan 1.1.2010
  • Suppleant i ÖSP:s trädgårdsutskott år 2008 och från och med 1.1.2010
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Årets Kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2014

Joakim och Pia Strand

Föreningen för Inhemska trädgårdsprodukter r.f. har i år tilldelat Joakim och Pia Strand från Närpes utmärkelsen gyllene groddbladet, vilket innebär att de är årets finländska trädgårdskvalitetsproducent. Utmärkelsen mottog de under ÖSPs vårmöte den 14.4 i Vörå.

Motivering: Joakim och Pia Strand är omsorgsfulla odlare av tomat som och har hög kvalitet, sina tomater säljer de via Närpes grönsaker.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2012

Håkan och Gunda Berg

 

Inhemska trädgårdsprodukter r.f. utsåg Håkan och Gunda Berg till årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker 2012Håkan och Gunda Berg har varit växthusproducenter i Norra Pörtom sedan 1986. Företaget har stegvis utökats och omfattar nu ca 4 600 m2. Främst har paret odlat tomat, men sedan 2005 odlar de även paprika.

Familjen Bergs växthusproduktion kännetecknas av de omsorgsfullt skötta anläggningarna och den högklassiga grönsaksproduktionen. Familjen har ofta ställt upp och tagit emot besökare i sin anläggning när det funnits behov av att föra fram växthusnäringens intressen och situation. Det här gäller särskilt när det gällt att lyfta fram paprikaodlingens förutsättningar och villkor.
Makarna Berg är bägge samhällsengagerade i frågor rörande växthusnäringen. Håkan Berg inledde sitt engagemang inom producentrörelsen som styrelsemedlem i Malax unga producenter och blev 1999 invald i styrelse för Malaxnejdens trädgårdsproducenter. Mellan åren 2003 och 2010 fungerade han som ordförande och därefter som viceordförande.
Håkan Berg har också varit aktiv på förbundsnivå. Mellan åren 2003 och 2010 var han ledamot i ÖSP:s fullmäktige och han satt också två perioder i ÖSP:s PR-utskott (1994-1997 och 1999-2000). Den kanske viktigaste gärningen har Håkan Berg utfört som medlem i trädgårdsutskottet mellan åren 1999 och 2010. Han har också fungerat som viceordförande i utskottet.
Gunda Berg har varit aktiv i socialpolitiska frågor och suttit som medlem i ÖSP:s socialpolitiska utskott från 2009 och från och med 2012 också som medlem i SLC:s socialpolitiska utskott.